Baggrund

Som en del af Trepartsaftale II om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra 2016 blev det besluttet at igangsætte en række initiativer til styrkelse af AMU. Blandt disse initiativer indgik de to forsøg Fri-institutionsforsøget og forsøg med kollektiv afkortning.

Fri-institutionsforsøget fandt sted i 2017 med det formål at teste, hvilke barrierer i AMU-loven, der kunne stå i vejen for virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. I forsøget fik udvalgte uddannelsesinstitutioner derfor mulighed for at søge om selv at forvalte rammer og vilkår for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fri-institutionsforsøget gennemførtes i 2017, og der indgik i alt 29 projekter i forsøget.

Dele af forsøget fortsætter i 2018. Læs mere om fri-institutionsforsøg på AMU-området med hjælp til tilmelding.

Forsøget med kollektiv afkortning løber i 2017 og 2018, og giver skolerne mulighed for at gennemføre afkortning af kurser i bestemte arbejdsmarkedsuddannelser for en gruppe deltagere, ud fra en dialog med disses arbejdsplads, og under forudsætning af at kurserne afsluttes med en test.

Friinstitutionsforsøget er gennemført inden for rammerne af et partnerskab mellem arbejdsmarkedets parter, repræsentanter for ministeriet og repræsentanter for Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier – Lederne.

Resultater

Samlet set er der en række positive resultater og erfaringer inden for alle Fri- institutionsforsøgets tre hovedtemaer, fleksibilitet i AMU, kvalitet i AMU og markedsføring. Skolerne vurderer generelt set, at alle frihedsgraderne har potentiale til at styrke AMU-systemets fleksibilitet og kvalitet.

Der er dog forskelle både med hensyn til erfaringsgrundlaget for de forskellige delforsøg og med hensyn til, hvor entydige og positive erfaringerne er.

De to forsøg med de mest entydigt positive erfaringer er dels forsøget med at hjælpe virksomhederne med tilmelding til AMU, dels forsøget med lokal tilpasning af AMU-kurser.

Vedrørende kollektiv afkortning har skolerne har efter forsøgets første år næsten ikke gjort brug af muligheden. Den gennemførte survey blandt skolerne et år efter forsøgets start identificerede kun en enkelt skole, der havde gjort brug af muligheden. Surveyen bidrager dog med en række forhold, som skolerne peger på som årsager til, at de ikke har gjort brug af forsøget. Halvdelen af skolerne vurderer således, at virksomhederne ikke har været interesseret i afkortning, mens hver tredje skole peger på, hhv. at deltagerne ikke har haft forudsætninger for afkortning, og/eller at skolen ikke har fundet det attraktivt med afkortning.

Der er dog grund til at antage, at tidspunktet for surveyen har haft afgørende betydning for resultatet. Det kan ikke udelukkes, at flere skoler vil gøre brug af muligheden for afkortning, når efteruddannelsesudvalg og skoler er kommet længere i processen med at implementere forsøget.

Sidst opdateret: 10. januar 2020