Målgruppen for de særlige tilbud for tosprogede er ufaglærte og faglærte, der

  • ikke har dansk som modersmål
  • har brug for undervisning, der tager højde for særlige sproglige eller faglige forudsætninger, for at de kan begå sig på arbejdsmarkedet.

Adgangskrav

For at deltage i AMU skal man have enten fast bopæl i Danmark eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.

En person, der er registreret med bopæl i Det Centrale Personregister (CPR) anses for at have fast bopæl i Danmark.

Asylansøgere opfylder ikke ovenstående krav, og derfor har de ikke adgang til AMU, herunder AMU for tosprogede. For asylansøgere må man i stedet gennemføre en eventuel aktivitet som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Hvis asylansøgeren senere får opholdstilladelse og bliver bopælsregistret, kan der gennemføres en individuel kompetencevurdering (IKV) op i mod det/de relevante AMU-kurser, hvis personen har behov for et AMU-bevis.

Dansksproglige krav

For at få udbytte af undervisningen skal deltagerens danskkundskaber svare til mindst Prøve i dansk 2 i danskuddannelserne. Til de mere komplekse og teoritunge kurser kan et højere niveau være nødvendigt.

På de uddannelsesforløb, hvor der indgår undervisning i dansk som andetsprog, bør sprogkundskaberne som minimum svare til Prøve i dansk 1 i danskuddannelserne.

AMU på fremmedsprog eller med brug af tolk

AMU-kurser foregår normalt på dansk. De kan dog også holdes på andre sprog, hvis der er en efterspørgsel herpå, og uddannelsesstedet råder over de nødvendige lærerkvalifikationer.

Desuden er der mulighed for at gennemføre et AMU-kursus med brug af tolk. Det vil oftest foregå sådan, at skolen enten tillægger et ekstra gebyr til deltagerbetalingen, eller at kommunen, i samarbejde med skolen, laver en aftale med en tolk, som følger kursisterne på kurset. Kommunen afregner så udgiften til tolken uden involvering af skolen.

Pris

AMU-kurser koster mellem 2.000 og 4.000 kr. for 37 timers undervisning.

Tilrettelæggelse

AMU kan tilrettelægges meget fleksibelt. Det kan afholdes på alle ugedage og som undervisning om dagen, om aftenen eller om natten. Det kan tilrettelægges som sammenhængende undervisning eller opsplittet undervisningen, og det kan tilrettelægges som fjernundervisning og som virksomhedsforlagt undervisning.

Tal med jeres lokale AMU-udbyder, hvis I har særlige ønsker til tilrettelæggelsen eller med e-Vejledningen, hvis I har behov for yderligere rådgivning om de særlige tilbud for tosprogede.

Kontakt

For at komme videre og i gang med at bruge AMU i jeres beskæftigelsesindsats, skal I kontakte jeres lokale AMU-udbyder eller e-Vejledningen. De kan hjælpe jer videre og vejlede jer i forhold til, hvordan I mest hensigtsmæssigt bruger mulighederne i AMU ud fra de målgrupper, som I har.

Hvis I spørgsmål til denne side eller pjecen om AMU-branchepakker, kan I kontakte fuldmægtig Melissa Kousgaard, melissa.kousgaard@stukuvm.dk, tlf.: 3392 5339.


Sidst opdateret: 19. februar 2019