Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er et bredt udbud af erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse. AMU er målrettet til ufaglærte og faglærte inden for både den private og den offentlige sektor.

AMU er korterevarende uddannelser, som har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Uddannelser i AMU kan indgå i uddannelsesstrukturer, som giver anerkendt kompetence på arbejdsmarkedet, og de kan give merit til visse erhvervsuddannelser.

AMU udvikles og godkendes i et tæt samarbejde mellem ministeriet og arbejdsmarkedets parter.

Tilmelding

Tilmelding til AMU foregår på efteruddannelse.dk, hvor du også finder alle AMU-uddannelserne i hele landet.

Målgrupper

AMU udvikles og udbydes med henblik på ufaglærtes og faglærtes kompetencebehov.

AMU omfatter særligt tilrettelagte uddannelser for tosprogede.

Uddannelsesinstitutionerne fastsætter selv antallet af uddannelsespladser på uddannelser i AMU. Det skal dog ske inden for de rammer, som ministeriet giver.

Individuel kompetencevurdering

Programmet Individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) skal give den enkelte mulighed for at få anerkendt sine realkompetencer, så de kan bruges som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for AMU-lovens rammer.

Vurdering af basale færdigheder

Alle deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser får tilbud om en vurdering af deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik.

I tilknytning til vurderingen skal deltageren tilbydes vejledning om relevant læse- og regneundervisning.

Formål med AMU

Formålet med AMU er at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

Fordi AMU således fastholder og videreudvikler arbejdsstyrkens kompetencer, bidrager uddannelserne til, at medarbejdere er bedre rustede til at imødekomme udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked.

Vejledning til AMU-udbyderne (pdf) 

Vejledning til efteruddannelsesudvalg (pdf)

Adgang til AMU

Hvem har adgang til AMU?

Adgang til AMU har personer, der på uddannelsestidspunktet enten er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark eller har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.


Kravet om beskæftigelse i Danmark kan opfyldes ved, at man er ansat i en privat husholdning i Danmark, eller ved, at man er beskæftiget i en virksomhed, som man selv driver, eller hvori man er ansat. Virksomheden skal have et forretningssted (kontor eller lignende) i Danmark. Derudover skal yderligere mindst én af følgende betingelser være opfyldt:  • Virksomheden har ikke forretningssted i noget andet land.

  • Man befinder sig i Danmark under arbejdets udførelse.

  • Hvis man er ansat, er det tilstrækkeligt, at man hovedsageligt modtager instruktioner fra Danmark om arbejdets udførelse.


Kravet om, at beskæftigelsen er reel og faktisk, vil navnlig være opfyldt, hvis man er en EU/EØS-borger, der kan få udstedt et EU-registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 3.


Hvis man ikke er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark, skal man altså opfylde kravet om reel og faktisk beskæftigelse, og der skal afgives en erklæring herom, som for ansatte skal medunderskrives af arbejdsgiveren. Til afgivelsen af erklæringen kan benyttes en blanket, som – i én version for ansatte og én version for selvstændige – findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Her kan man læse nærmere om betingelsen om reel og faktisk beskæftigelse.


For optagelse på uddannelser, for hvilke der udstedes myndighedscertifikat, kræves det yderligere, at deltageren efter gennemførelse af uddannelsen vil opfylde evt. andre betingelser for udøvelse af erhvervet. Der bortses fra betingelser, hvor det beror på et skøn, om betingelsen er opfyldt.


For at sikre, at ansøgeren sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det pålægges ansøgeren senest ved undervisningens påbegyndelse at gennemføre en test i undervisningssproget eller undervisningssprogene. (AMU kan udbydes såvel på dansk som andre sprog eller med en kombination af dansk og andre sprog).

Skal man være i job for at deltage i et AMU-kursus?

Nej, personer der ikke er i beskæftigelse, har også mulighed for at deltage i AMU, hvis de er registreret i CPR-registret med bopæl i Danmark.


Er du ledig, på dagpenge, kontanthjælp eller lignende, skal du henvende dig på Jobcenteret for at høre nærmere om dine muligheder for at deltage i AMU - du kan ikke selv tilmelde dig.


Man skal være i job for at kunne få VEU-godtgørelse.

Har selvstændige adgang til at deltage i AMU-kurser?

Ja, selvstændig erhvervsdrivende har adgang til AMU.

Har elever og studerende adgang til at deltage i AMU-kurser?

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark på uddannelsestidspunktet, har adgang til AMU.


Det er en forudsætning, at du opfylder eventuelle myndighedsfastsatte adgangskrav, hvor der udstedes certifikat for uddannelsen.

Gælder der særlige regler om pensionisternes adgang til at deltage i AMU-kurser?

Pensionister har adgang til AMU som andre, hvis de har dansk CPR-adresse eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis man som pensionist fortsat arbejder som lønmodtager et antal timer kan man desuden være berettiget til godtgørelse ved deltagelse i uddannelse i de timer/dage, hvor man sædvanligvis arbejder.


Adresserne på landets AMU-udbydere finder du her.

Kan en elev på en erhvervsuddannelse udløse taxametertilskud til en arbejdsmarkedsuddannelse, som indgår i en erhvervsuddannelse?

Nej. Arbejdsmarkedsuddannelsen er en del af erhvervsuddannelsen og er derfor dækket af eud-taxametret.

Kan man deltage i samme arbejdsmarkedsuddannelse mere end én gang og vil en institution evt. kunne modtage tilskud for de gange vedkommende deltager i uddannelsen?

Optagelse på en arbejdsmarkedsuddannelse kan afslås, hvis en ansøger har deltaget i flere arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag optaget i en fælleskompetencebeskrivelse end nødvendigt af erhvervsmæssige årsager.


Hvis en deltager påbegynder samme arbejdsmarkedsuddannelse mere end en gang, ved f.eks. to særskilte udbud, vil der kunne ydes taxametertilskud for hvert påbegyndt forløb.

Kan grønlændere og færinger, der ikke er bosat eller arbejder i Danmark, deltage i arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag?

Skolerne kan optage personer med fast bopæl eller beskæftigelse på Grønland eller Færøerne på ordinære hold i arbejdsmarkedsuddannelserne.


Hvis de ikke har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark, kan de imidlertid ikke udløse taxametertilskud til uddannelsesinstitutionen, og de kan hverken få tilskud til kost og logi eller VEU-godtgørelse og tilskud til befordring efter de danske regler.


Der skal altså betales fuld deltagerbetaling, men reglerne om indtægtsdækket virksomhed skal ikke følges.

Kan personer uden tilknytning (i form af bopæl eller beskæftigelse) til Danmark, Færøerne eller Grønland deltage i arbejdsmarkedsuddannelse?

Skolerne kan optage personer med bopæl i Finland, Island, Norge eller Sverige på ordinære hold på arbejdsmarkedsuddannelse. Betingelsen er, enten at uddannelsen ikke findes i bopælslandet, eller at de bor i et område, der grænser op til Danmark, og har lettere adgang til den danske uddannelsesinstitution end til den nærmeste i bopælslandet.


Hvis de ikke har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark, kan de ikke udløse taxametertilskud til uddannelsesinstitutionen, og de kan hverken få tilskud til kost og logi eller VEU-godtgørelse og tilskud til befordring efter de danske regler.


Der skal altså betales fuld deltagerbetaling, men reglerne om indtægtsdækket virksomhed skal ikke følges.

Arkiv

Hvad betyder det, at en arbejdsmarkedsuddannelse er i arkiv?

En arbejdsmarkedsuddannelse i arkiv er ikke underlagt annonceringsforpligtelsen, men institutionerne kan stadig udbyde uddannelsen.

Hvis der ikke er aktivitet på uddannelsen i løbet af en periode på tre år i arkiv, nedlægges den. Uddannelser, der giver merit til eud, forbliver på arkivet trods inaktivitet.

Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser kommer i arkiv?

Arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag uden aktivitet de seneste tre år kommer i arkiv.

Undtaget fra dette er certifikatuddannelser, adgangsuddannelser, som er uddannelser, der uden at være certifikatuddannelser sætter deltagerne i stand til at opfylde andre almindeligt gældende, autoritativt fastsatte krav til færdigheder, når et bestemt arbejde skal udføres - herunder i de tilfælde, hvor adgangsuddannelsen er en betingelse for optagelse på en certifikatuddannelse - og uddannelser, der indgår i kontraktuddannelser.

Efteruddannelsesudvalgene kan herudover ansøge om, at en uddannelse, som har haft en begrænset aktivitet og/eller en meget faldende aktivitet, kommer i arkiv.

Hvor ser man, om en uddannelse er i arkiv?

Det fremgår af uddannelsesadministration.dk, hvilke uddannelser der er i arkiv. Det vil ligeledes fremgå af den ugentlige rapport, når en uddannelse bliver placeret i arkiv.

Hvordan kommer en arbejdsmarkedsuddannelse ud af arkiv?

Hvis der er aktivitet på en arbejdsmarkedsuddannelse i arkiv, kan udvalget vælge at søge om, at uddannelsen kommer ud af arkiv. Hvis udvalget ikke reagerer, vil uddannelsens arkivperiode først udløbe tre år efter aktiviteten.

Kan et delmål komme i arkiv?

Et delmål følger altid uddannelsen, som den er delmål til. Det betyder, at hvis en uddannelse kommer i arkiv, følger dets delmål med, og at en uddannelse og delmål også følges ad ud af arkivet. Aktivitet på ét delmål vil derfor bevirke, at udvalget vil kunne beslutte, at uddannelsen (og dermed delmålet) flyttes ud af arkiv.

Delmål

Hvad er et delmål?

Et delmål er en del af en arbejdsmarkedsuddannelse, der er godkendt til særskilt udbud. Det vil fremgå af uddannelsesadministration.dk, om der er udviklet delmål til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Hvilke regler gælder for afholdelse af delmål til arbejdsmarkedsuddannelser?

Der gælder de samme regler for afholdelse af delmål som for hele arbejdsmarkedsuddannelser.

Er der prøver til delmål?

Der skal udvikles prøver til alle delmål. Afholdelse af prøver på delmål følger de samme regler for afholdelse af prøver på hele arbejdsmarkedsuddannelser.

Hvad er minimumsvarigheden for et delmål?

Delmål forventes at kunne have en varighed af mindst 0,5 dag.

Kan delmål kombineres i et samlet forløb?

Der gælder de samme regler for sammensætning af flere delmål til et samlet forløb, som der gælder for sammensætning af hele arbejdsmarkedsuddannelser. Institutionerne kan frit sammensætte kombinationer af delmål, kombinationer af delmål og hele arbejdsmarkedsuddannelser samt kombinationer af delmål med uddannelser på andre niveauer eller uddannelser afholdt som indtægtsdækket virksomhed. For sidstnævnte skal dette dog ske i overensstemmelse med IDV-reglerne. Såfremt der indgår andre uddannelsestyper, eksempelvis uddannelser på andre niveauer skal dette fremgå tydeligt at markedsføringen, og undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne må ikke sammenblandes med undervisningen på øvrige typer af uddannelse.

Kan delmål udlægges?

Ja, delmål kan udlægges særskilt. Som hidtil kan arbejdsmarkedsuddannelser ved aftale udlægges til andre godkendte AMU-udbydere. Udlægningen giver mulighed for at kunne udbyde både arbejdsmarkedsuddannelser og eventuelle tilhørende delmål eller evt. blot delmål alene.

Kan delmål udliciteres?

Ligesom udlægninger af uddannelser kan også udliciteringer af uddannelser afgrænses, og man vil f.eks. kunne nøjes med at udlicitere et delmål.

Må delmål markedsføres særskilt?

Delmål må gerne markedsføres særskilt, og dette vil blive systemunderstøttet i efteruddannelse.dk.

Kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelser

Kan der foretages afkortning af varigheden af en arbejdsmarkedsuddannelse for en gruppe deltagere (kollektiv afkortning)?

En uddannelsesinstitution har mulighed for at afkorte varigheden af en arbejdsmarkedsuddannelse for en gruppe på mindst 3 deltagere uden en forudgående vurdering af den enkeltes deltagers forudsætninger under følgende betingelser:

  • Der skal være tilknyttet en prøve til uddannelsen, som efteruddannelsesudvalget har udviklet og godkendt.
  • Det skal være beskrevet for uddannelsesinstitutionen, at en gruppe på mindst tre deltagerer i forvejen har haft anledning til at erhverve kompetencer svarende til de dele af den handlingsorienterede målformulering, som afkortningen dækker.

Hvilke regler gælder der for kollektiv afkortning?

Muligheden for at foretage kollektiv afkortning er blevet gjort permanent i den nye AMU-bekendtgørelse. Reglerne står i § 17, stk. 8.
Se bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Kan man fortsat anvende de prøver, der blev udviklet til forsøgsordningen 2017-18?

Styrelsen har i 2018 givet dispensation til, at de prøver, der blev udviklet til forsøget 2017-18 med kollektiv afkortning fortsat kan anvendes i 2019, indtil efteruddannelsesudvalgene har taget fornyet stilling til dem og har fået beskrevet dem efter AMU-bekendtgørelsens nye regler. 

Læs mere om dispensation fra reglerne (pdf)

 

Kursusbevis

Skal der stå en standpunktskarakter for valgfrie specialefag, der stammer fra AMU på det afsluttende skolebevis?

Valgfri specialefag i en erhvervsuddannelse skal – på linier med de øvrige fag i uddannelsen – bedømmes efter reglerne i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse. Det vil i henhold til bekendtgørelsen fremgå, at hvis et AMU-kursus anvendes som valgfrit specialefag, skal det bedømmes efter reglerne om det pågældende kursus. (Bedømmelsen vil normalt resultere i bestået eller ikke-bestået).

Oversættes uddannelsesbeviser til engelsk, til brug ved arbejde i udlandet?

Du kan finde oversatte beviser her. Er beviset ikke på listen kan du henvende dig til den skole, hvorfra du har fået dit uddannelsesbevis og bede skolen rette henvendelse til Matthias Haaber, Fuldmægtig, Tlf. 3395 5691.


OBS: Det er kun kursusbeviser for aktuelle uddannelser, der oversættes, dvs. uddannelser som stadig eksisterer.

Lokale uddannelsesudvalg

Hvilken rolle har de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelser?

Fremadrettet får de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne til opgave at rådgive institutionerne i spørgsmål, der vedrører de erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, der er omfattet af udvalget virksomhedsområde. Uddannelsesinstitutionen har mulighed for at nedsætte et eller flere selvstændige lokale uddannelsesudvalg for den del af AMU-aktiviteten, der ligger på områder, hvor der ikke er et lokalt uddannelsesudvalg for en erhvervsuddannelse. Oprettelsen af disse udvalg sker efter de relevante bestemmelser i lov om erhvervsuddannelse. Private udbydere skal fortsat oprette lokale uddannelsesudvalg, hvis den indberettede aktivitet er 20 årselever eller derover.

Deltagerbetaling og støttemuligheder

Koster det noget at deltage i et AMU-kursus?

Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse, dog ikke for uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes fra år til år. I 2010 er deltagerbetalingen på mellem 580 kr. og 870 kr. pr. uge.

Den aktuelle deltagerbetaling for et specifikt AMU-kursus kan findes på www.efteruddannelse.dk.

Du kan evt. læse mere om taksterne på www.uvm.dk/takst.

De enkelte uddannelsesudbydere kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en arbejdsmarkedsuddannelse.

Kan jeg få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring?

Der er mulighed for at modtage godtgørelse, hvis du ikke har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse, der kan sidestilles hermed. Desuden er det en betingelse, at du er i beskæftigelse. Godtgørelsen svarer til 80% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, og udbetales for max. 37 timer pr. uge.

Der er mulighed for tilskud til befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Der kan højst gives tilskud til 576 km. pr. dag. Tilskuddet udgør 1,05 kr. pr. km. i 2014-niveau og er skattefrit.

De nærmere regler om godtgørelse og tilskud til befordring findes på www.veug.dk.

Tosprogede i AMU

Er undervisningssproget altid dansk?


Nej. Undervisningen kan afholdes på andre sprog end dansk eller med en kombination af dansk og andet sprog.


Hvis undervisningen foregår på andre sprog end dansk, vil det fremgå ved annonceringen af uddannelsen.

Afholdes der kurser for tosprogede inden for AMU-området?


Ja, AMU kan både tilbyde AMU-kurser, der er udviklet til tosprogede og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der er sammensat af forskellige kurser.


AMU har udviklet forskellige kurser som er målrettet til tosprogede, for eksempel i dansk som andetsprog og introduktion til det danske arbejdsmarked. Skolerne kan udbyde de forskellige kurser enkeltstående ligesom andre AMU-kurser.


Den enkelte skole kan også tilrettelægge særlige uddannelsesforløb til tosprogede. Disse kurser består af mindst to AMU-kurser eller enkeltfag. Ofte indgår dansk som andetsprog eller nogle af de andre AMU-kurser, der er udviklet til tosprogede. Det er muligt at forlænge de enkelte kurser, der indgår i uddannelsesforløbet med op til 25 pct. Der kan eventuelt også indlægges praktik.


Du kan finde flere informationer om rammerne for AMU´s tilbud til tosprogede på Tosprogede på voksenuddannelsesområdet


Du kan finde informationer om, hvor kurserne aktuelt tilbydes på ug.dk

Sidst opdateret: 6. maj 2019