Ministeriet godkender institutioner til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Godkendelsen sker gennem udbudsrunder, hvor både offentlige og private uddannelsesinstitutioner kan søge om at blive AMU-udbyder.

Udbudsrunder

Med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, og efter- og videreuddannelse blev det besluttet, at udbudsrunder til AMU som minimum skal finde sted hvert 4. år. Der har netop været afholdt en udbudsrunde om, hvem der fra 1. januar 2020 og indtil afslutningen af næste udbudsrunde om 4 år må udbyde hvilke arbejdsmarkedsuddannelser. De nye udbudsgodkendelser kan bruges fra den 1. oktober 2019.

I en udbudsrunde er det muligt at søge om godkendelse til alle de fælleskompetencebeskrivelser (FKB’er), der eksisterer i AMU. Der er pt. 134 FKB’er, som hver beskriver et jobområde, hvortil der er udviklet en række arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover er der tilkoblet uddannelser fra det obligatoriske fælleskatalog og sædvanligvis også en række yderligere arbejdsmarkedsuddannelser fra andre FKB’er og evt. enkeltfag fra erhvervsuddannelserne, som vurderes at være relevante for jobområdets kompetencer.

Hvis man godkendes til at udbyde en FKB bliver man forpligtet til at udbyde alle arbejdsmarkedsuddannelser i FKB’en. Arbejdsmarkedsuddannelserne fra det obligatoriske fælleskatalog er der dog ikke en forpligtelse, men blot en mulighed for at udbyde. Læs eventuelt mere om opbygningen af AMU i Vejledning til uddannelsesinstitutioner (pdf). 

Godkendelse af nye AMU-udbydere sker altid efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

Godkendelser mellem de 4-årige udbudsgodkendelser

De faste udbudsrunder, hvor alle godkendelser er i spil hvert 4. år, suppleres med mulighed for løbende at indgive ansøgninger fra nye udbydere. Nye udbydere kan godkendes mellem de 4-årige udbudsrunder, hvis tungtvejende grunde foreligger, fx hvis en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad har levet op til sin udbudsforpligtelse eller hvis der har været ny udvikling i teknologi, ændret regulering eller markant ændrede markedsforhold. Nye udbudsgodkendelser mellem de faste udbudsrunder gives kun ved tungtvejende grunde af hensyn til de allerede godkendte udbydere, som har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet m.v. til det eksisterende udbudsbillede.

De løbende ansøgninger vurderes samlet én gang om året efter indstilling fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

Oversigt over udbudsgodkendelser gældende fra 1. oktober 2019

Se en samlet oversigt over godkendelser (excel).

Udlicitering og egenudvikling af kurser

Private uddannelsesinstitutioner

Private uddannelsesinstitutioner kan enten selv blive godkendt som AMU-udbyder eller blive leverandør til en godkendt AMU-udbyder med en udliciteringsaftale.

Interesserede private virksomheder skal rette henvendelse til en godkendt udbyder, som tager stilling til, hvorvidt de ønsker at udlicitere én eller flere arbejdsmarkedsuddannelser til den private virksomhed. En udlicitering er først på plads, når der foreligger en skriftlig aftale mellem den godkendte udbyder og den private underleverandør.

Der er klare kriterier for, hvordan et kursusforløb skal markedsføres, tilrettelægges og gennemføres for, at der er tale om udbud af en arbejdsmarkedsuddannelse, som er berettiget til statstilskud og kan udløse VEU-godtgørelse til deltagerne.

For eksempel er det kun uddannelsesopgaven, som kan udliciteres, og ikke myndighedsopgaverne. En privat underentreprenør kan for eksempel ikke have ansvaret for opkrævning af deltagerbetalingen, håndtering af VEU-godtgørelsesskemaer og eventuelle tillægspriser m.m. Derudover skal indholdet i undervisningen stemme overens med et centralt godkendt slutmål for uddannelsen, også benævnt det handlingsorienterede mål. Det findes også regler om indholdet i og målgruppen for markedsføringen, og hvor i landet en privat kan markedsføre sine aktiviteter og udbyde denne.

Den godkendte udbyder kan vejlede mere om reglerne, da det er den godkendte udbyders ansvar, at en udlicitering er i overensstemmelse med de gældende regler. Se ministeriets standardkontrakt til udlicitering nederst på siden.

Private kurser og VEU-godtgørelse

En institution bliver ikke godkendt til at tilbyde VEU-godtgørelse. Institutionen kan blive godkendt til at udbyde én af de offentlige uddannelser, som kan udløse VEU-godtgørelse til eleverne.

Et privat kursusudbud, hvor der ikke foreligger en udbudsgodkendelse fra ministeriet eller et samarbejde med en godkendt udbyder om et udbud, kan ikke udløse VEU-godtgørelse.

www.veug.dk finder du en liste over de uddannelser, som udløser VEU-godtgørelse og over de øvrige krav, en deltager skal opfylde for at kunne få VEU-godtgørelse.

Læs mere om VEU-godtgørelse

Egenudviklede kurser i AMU

Har du selv udviklet en uddannelse, som du gerne vil have optaget i AMU, skal du henvende dig til efteruddannelsesudvalget for det pågældende område.

Det er efteruddannelsesudvalgene, der kan beslutte, om uddannelsen kan optages i en fælles kompetencebeskrivelse, hvis den er relevant i forhold til AMU’s formål og målgruppe. Uddannelsen beskrives efter AMU’s beskrivelsessystem.

Læs om de 11 efteruddannelsesudvalg

Hvis en uddannelse optages i AMU-systemet, mister udvikleren ophavsretten til den. Desuden er udbudsgodkendelse til den nye arbejdsmarkedsuddannelse uafhængigt af, hvem der har udviklet uddannelsen. Denne godkendelse følger den normale procedure for udstedelse af udbudsgodkendelser. Det betyder, at når uddannelsen er godkendt til udbud i AMU-systemet, er du ikke nødvendigvis sikker på at få lov til at udbyde en uddannelse, som du selv har udviklet.

Sidst opdateret: 25. september 2019