Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte institutioners ledelse og bestyrelser.

For at sikre kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne er det afgørende, at AMU-systemet fremstår klart og entydigt for omverdenen. Og at kursisten kan regne med, at han eller hun opnår samme kompetence ligegyldigt hvor i landet, uddannelsen tages.

Uddannelsesinstitutionernes programansvar

Alle AMU-udbydere – både offentlige og private – er pålagt et overordnet programansvar, der er summen af forpligtelser og overordnet ansvar.

Programansvaret sikrer, at AMU fremstår som et velkendt kvalitetsmærke/brand, hvor der er sikkerhed for, at kursisterne erhverver landsdækkende kompetence. Det er derfor afgørende, at institutionerne er loyale i forhold til programansvaret, og at arbejdsmarkedsuddannelserne forvaltes og udfoldes i overensstemmelse med reglerne.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med arbejdsmarkedsuddannelserne benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

Styrelsen videreudvikler i 2017 det risikobaserede tilsyn, så resultaterne fra de obligatoriske kursistevalueringer med AMU’s fælles evalueringssystem, Viskvalitet.dk, fremover bliver en væsentlig del af de data, der indgår i styrelsens tilsynsarbejde.

Evalueringsresultaterne bruges allerede i dag af skolerne, efteruddannelsesudvalgene og styrelsen til at sikre og videreudvikle kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne, og de vigtigste resultater er offentligt tilgængelige.

Tilsynet vil tage afsæt i screeninger af skolernes evalueringsresultater, og de tre kvalitetsdimensioner, evalueringerne i Viskvalitet.dk indeholder: Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og indhold, bliver brugt som de centrale indikatorer i screeningerne, og fungerer som pejlemærker for kvaliteten af skolernes uddannelsesindsats.

Screeningerne finder de skoler og områder, hvor der er størst forbedringspotentiale.

På baggrund af styrelsens screeninger får skolerne en tilbagemelding med henblik på at forbedre indsatsen på de kritiske områder, og året efter gøres status og følges op igen.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

  • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
  • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor de gymnasiale uddannelser er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
  • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
  • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Tematiske tilsyn kan for eksempel udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra kursister eller andre, der har en generel bekymring for AMU-kurserne.

Tilsynssagerne kan omhandle institutionens processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler.

I tilsynet med arbejdsmarkedsuddannelserne vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres, og at der opstilles passende målorienterede indsatser.

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at:

  • give påbud og pålæg over for en konkret skole eller institution
  • kræve indgåelse af en indsatsaftale
  • tilbageholde tilskud
  • stille krav om tilbagebetaling af tilskud
  • gøre erstatningsansvar for uberettigede udbetalte tilskud i forbindelse med undervisning gældende
  • tilbagekalde godkendelse af institutioner eller udbud.

Sanktioner over for en skole eller institution vil altid være ledsaget af en klar og forståelig redegørelse til institutionen om grundlaget for den pågældende afgørelse og vil have hjemmel i den gældende regulering på AMU-område.

Sidst opdateret: 10. januar 2020