Hop til indhold

Når du er ude som censor, skal du observere de forhold og rammer, der er for prøven. Konstaterer du kritisable forhold i forbindelse med prøveafholdelsen, er du som censor forpligtet til at indgive en censorindberetning. Læs mere om dette i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser nr. 343 af 08/04/2016, §29 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722.

Det anbefales, at du benytter skemaet på denne side til indberetningen. Den udfyldte indberetningen behøver ikke skrives under og efterfølgende indscannes, men skal blot været sendt fra din e-mailadresse. Indberetningen sendes til den prøveafholdende institution med kopi til Kontor for Prøver, Eksamen og Test på e-mailadressen  evprover@stukuvm.dk .

 
Sidst opdateret: 29. april 2020