Hop til indhold

På den enkelte institution har institutionens bestyrelse ansvaret for, at aktiviteterne på skolen varetages i overensstemmelse med de mål, rammer og vilkår, der er fastsat i de relevante love og bekendtgørelser. Bestyrelsen ansætter institutionens leder, som har ansvaret for institutionens daglige drift.

Ansvaret omfatter både institutionens administration og økonomiske drift og de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter derfor blandt andet at:

  • træffe beslutning om institutionens udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
  • fastlægge retningslinjer for institutionens virksomhed
  • sikre forsvarlig forvaltning af institutionens midler
  • godkende budget og regnskab for institutionen
  • ansætte og afskedige institutionens daglige leder.

Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser og sikre optimale rammer for institutionens virke.

VUC’s leder

VUC’s leder har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen. Lederen skal sikre, at institutionen ledes og udvikles i overensstemmelse med institutionens formål og de strategier og målsætninger, bestyrelsen har udstukket.

Lederen har dermed ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen over for bestyrelsen.

Rammerne for institutionens virksomhed og forvaltning er nærmere fastlagt i institutionslovene og i institutionens vedtægter.

Sidst opdateret: 26. juli 2023