Frem mod 2020 vil der blive foretaget massive investeringer i udstyr på erhvervsuddannelserne. Det er aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen blevet enig om. I 2016 og 2017 bliver der sat 150 millioner kroner af til udstyr rettet mod strategisk udvalgte teknologier på erhvervsuddannelsernes videnscentre og til et generelt løft af erhvervsskolernes udstyrsniveau. Samlet er der enighed om at sætte 497 millioner kroner til erhvervsuddannelsesområdet fra 2016 til 2020.

Ud over midler til udstyr afsættes ca. 110 millioner kroner til at etablere i alt otte videnscentre inden for automation og robotteknologi, velfærdsteknologi, procesteknologier og håndværk.

”Med den halve milliard kroner, som vi har afsat til erhvervsuddannelserne, kan vi skabe de faglige fyrtårne, som uddannelserne har brug for at udvikle undervisningen og sikre udstyr i topklasse. Det er afgørende, at eleverne får de nødvendige digitale kompetencer og bliver uddannet i at bruge det udstyr, som erhvervslivet også arbejder med, så de er rustet til den teknologiske udvikling og kan matche det, virksomhederne efterspørger,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Videnscentrene skal være faglige fyrtårne med moderne udstyr for de erhvervsuddannelser, der er på områder med en hastig teknologisk udvikling. Der er desuden behov for at understøtte, at Danmark kan bevare og udvikle sin styrkeposition inden for håndværk, design og arkitektur samt inden for håndværk, bæredygtighed, klimarenovering og byggeri. Udover uddannelse bliver det også videnscentrenes opgave at bidrage og hjælpe de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med talentspor, højniveaufag og den digitalisering af uddannelserne, der sker som følge af nye teknologier. Videnscentrene skal også udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan blive brugt bredt i erhvervsskolernes talentarbejde. Det er aftalt, at videnscentrene vil blive etableret i 2017.

Aftalekredsen afsætter i 2016 også godt 130 millioner kroner til en strategisk prioritering af digitalisering, talentarbejde og højere niveauer i undervisningen på erhvervsuddannelserne. De afsatte midler skal være med til at styrke erhvervsskolernes rolle i vækstdagsordenen ved at sætte fokus på innovation for eksempel gennem nye undervisningsforløb og partnerskaber mellem skoler og virksomheder. Midlerne bliver udmøntet til erhvervsuddannelserne efter objektive kriterier.

Aftalekredsen er også enig om at sætte 80 millioner kroner af til at sikre en fortsat solid institutionsstruktur, fusionstilskud, tilskud til nødlidende institutioner, campusdannelse og lignende. Der er også afsat omkring 30 millioner kroner til at videreføre læringskonsulentindsatsen på erhvervsuddannelserne.

Videnscentre

Videnscentre oprettes inden for følgende områder:

  • Automation og robotteknologi
  • Velfærdsteknologi
  • Procesteknologi
  • Håndværk – design og arkitektur
  • Håndværk – bæredygtighed, grøn energi, klimarenovering og byggeri

Der gennemføres en ansøgningsrunde blandt erhvervsskolerne, der skal munde ud i etableringen af videnscentrene i 2017. Proces for ansøgningsrunde og etablering udmeldes af ministeriet 4. kvartal 2016.

Midlerne til generelt løft af erhvervsskolernes udstyrsniveau udmøntes efter objektive kriterier i 2016 og 2017.

Skolens bestyrelse skal aktivt forholde sig til den strategiske anvendelse af midlerne til kvalitetsudvikling (talentspor og højere niveauer) inden for de aftalte formål og over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skriftligt redegøre for, hvilke indsatser inden for formålet de afsatte midler har givet anledning til. Det skal sikre, at midlerne bliver anvendt til de aftalte strategiske formål.

Midlerne til sikring af en fortsat solid institutionsstruktur, fusionstilskud, tilskud til nødlidende institutioner, campusdannelse mv. udmøntes efter konkret vurdering.

Tabel 1. Fordeling af udstyrspulje og kvalitetsudviklingsmidler (2016-pl)

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020
Udstyrsløft på videnscentre  - 80  -  -  -
Etablering og drift af videnscentre  - 17 30 30 30
Generelt løft af udstyrsniveau (alle institutioner) 50 20 -  -  -
Talentspor og højere niveauer (alle institutioner) 132  -  - -  -
Fusionstilskud, campus mv.  - 20 20 20 20
Videreførelse af læringskonsulenter  - 4 8 8 8
Kvalitetsudviklingsmidler som udmøntes senere  -  - 70 56 128
I alt 182
141 128 114 186

 

Som det fremgår af tabellen, er der fortsat kvalitetsudviklingsmidler til erhvervsuddannelserne i 2018–2020, som skal udmøntes senere.

De samlede midler til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne er afsat dels i Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som blev indgået i februar 2014, dels i Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra oktober 2015. Det er samme aftalekreds, der står bag begge aftaler - regeringen, S, DF, LA, RV, SF og K.

Kontakt

Nynne Bisbjerg Himmelstrup
Pressesekretær
Departementet
nyhim1@uvm.dk
Tlf. 6188 4725

Signe Tychsen Philip
Kontorchef
Signe.Tychsen.Philip@uvm.dk
Tlf. 3392 5371

Anni Matthiesen tlf. 61625172

Marlene Harpsøe tlf. 61624503

Merete Riisager tlf. 61625094

Anders Johansson tlf. 61624762

Mattias Tesfaye tlf. 61624448

Lotte Rod tlf. 61625164

Jacob Mark tlf. 61624593

Ellen Trane Nørby, kontakt presseenheden på tlf. 2240 0930