Hop til indhold

Corona-pandemien har haft konsekvenser for os alle sammen. Vi lider afsavn, vi er begrænsede, og de fleste af os har måttet indstille os på, at hverdagen er markant anderledes end den, vi er vant til og holder af.

Sådan er det desværre også for børn og unge på landets skoler og uddannelsesinstitutioner. På grund af smitterisikoen har størstedelen af eleverne i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne i flere måneder siddet hjemme foran skærmen og modtaget undervisning digitalt.

Nedlukningen har desværre haft en klokkeklar social slagside. En ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der både er gode erfaringer fra fjernundervisningen, som vi kan bygge videre på, men også røde lamper, der blinker.

Desværre har nedlukningen haft de største negative konsekvenser for de elever, som i forvejen havde det svært eller er mere udfordrede end andre. De har ikke fået det nødvendige udbytte af undervisningen, og det skal vi have rettet op på.

Hverken samfundet eller de enkelte elever kan være tjent med indlæringsmæssige senfølger af coronatiden. Særligt fordi vi faktisk kan gøre noget ved det i vores skole- og uddannelsessystem, og derfor ville det være en undladelsessynd af de helt store at efterlade dem på perronen, hvor de så kunne stå med problemet selv.

Økonomisk frihed til skoler

Udfordringerne er store, men i Danmark har vi et enormt stærkt velfærdssamfund, der er rustet til at løse de udfordringer, vi møder. Og nu tager et meget bredt flertal i Folketinget de første skridt.
Frem til sommerferien afsætter vi 600 millioner kroner til et ekstraordinært fagligt løft i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne. Det er penge, der skal give et boost til særligt de børn og unge, der skal til afsluttende prøver og eksamener i de kommende måneder, og særligt til de, der har haft og har det svært under nedlukningen.

Vi ønsker at give skolerne fuld frihed til at vurdere, hvordan pengene helt konkret skal udmøntes. For det er dem, der kender eleverne bedst, og det er lærerne ude i klasselokalerne, der er mest kompetente til at vurdere om pengene bedst er brugt til supplerende undervisning, to-lærerordninger eller turboforløb.

På nogle uddannelser har nedlukningen gjort det ekstra svært at færdiggøre uddannelsen. Det er stort set umuligt at blive uddannet kok, tømrer eller mekaniker, hvis man ikke har adgang til skolens køkkenfaciliteter og værksteder.

Derfor er 122 af de 600 millioner reserveret til, at erhvervsuddannelserne får mulighed for at forlænge uddannelserne. Det er kun rimeligt for de elever, der i meget lang tid har været afskåret fra skolens faciliteter og praktisk undervisning.

Mistrivsel må ikke slå rod

Mange børn og unge har det hårdt under corona. Nedlukningen og nødundervisningen har derfor også sat markante aftryk på elevernes trivsel.

Når skoleeleverne dag ud og dag ind sidder hjemme bag skærmen, uden kontakt til lærere og klassekammerater, så er det klart, at mange føler sig isolerede og oplever, at ensomheden tager over. De har i lang tid været afskåret fra deres fritidsaktiviteter og kammerater, og mange udviser tegn på mistrivsel.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at mistrivslen ikke slår rod. Derfor har vi med samme aftale sat ind med forskellige trivselsinitiativer.

Det bliver således blandt andet muligt for lærere, undervisere og pædagoger at arrangere udendørs møder med op til fire elever eller kursister i risiko for mistrivsel – og selvfølgelig med den sundhedsmæssigt forsvarlige afstand. Det giver de børn og unge med tegn på mistrivsel en mulighed for at få kontakt til andre, men det er også en mulighed for lærere og pædagoger til at sætte forebyggende ind over for denne gruppe af børn og unge, og spotte dem, som mistrives i en sådan grad, at de bør møde op på skolen til nødundervisning.

Den mulighed er der i dag alt for få, der gør brug af, i forhold til hvor mange, vi ved, kæmper med mistrivsel.

Ud over det højaktuelle behov skal der være stort fokus på trivslen på den lidt længere bane, når skolerne på et tidspunkt åbner igen. Derfor afsættes der midler til både den Pædagogisk Psykologisk Rådgivning´s arbejde med de børn og unge, som har været mest påvirket af nedlukningen, til klubbernes arbejde og til en række af de kultur-, fritids- børne- og idrætsforeninger, som kan være med til at sætte gang i trivselsaktiviteter.

Nu tager vi nogle vigtige skridt. For regeringen er det helt afgørende, at vi i de kommende måneder får sat skub på både den faglige indlæring og på trivslen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Men opgaven er selvfølgelig ikke løst med en enkelt politisk aftale, og derfor vil drøftelser ikke slutte med den.