Som del af projektet Brug for alle unge har 15 UU-centre været fordelt i tre forskningscirkler. De fungerer som et organiseret møde mellem forsknings- og erfaringsbaseret viden med henblik på at udvikle og afprøve udvalgte vejledningsmetoder og koncepter i vejledning af ikke-uddannelsesparate unge. De tre forskningscirkler har arbejdet med hvert deres fokusområde; unge fra uddannelsesfremmede hjem, forældresamarbejde og psykisk sårbare unge. På baggrund af forskningscirklerne har de 15 UU-centre udviklet og afprøvet lokale indsatser inden for de tre fokusområder.

En vigtig del af Brug for alle unge er forankring af de erfaringer og den viden, der er på området og som opnås gennem UU-centrenes indsatser. Derfor har de tre forskningscirkler løbende mødtes i netværk for at vidensdele og erfaringsudveksle med fokus på de tre emner. Der er i alt holdt 16 møder mellem netværkene. På den måde har de tre vejledernetværk givet UU-centrene mulighed for at drøfte og reflektere over egen praksis samt løbende at samle op på erfaringer på tværs af centrenes forskellige indsatser.

Udvikling i fællesskab med andre

På tværs af de tre netværk er det blevet fremhævet som noget positivt at indgå i netværket. Ifølge de forskellige deltagere skyldes dette især, at mødeformen, den faglige sparring og vidensdelingen giver mulighed for at lære andre praktikere og deres forskellige praksisser at kende, samtidig med at der opnås praksisnær viden og teoretisk fordybelse. ”Forskningscirklerne gav tid og rum til at udvikle noget, jeg ikke tror, vi var kommet frem til ellers”, understreger en af UU-vejlederne.

En anden UU-vejleder fremhæver udviklingen i fællesskab med andre som noget positivt ved at indgå i netværket. ”Det er megafedt at vidensdele og udvikle i fællesskab med andre – både i eget UU-center men også med andre UU-centre fra nær og fjern,” siger UU-vejlederen.

Netværksformen blev fremhævet som et anvendeligt redskab i forbindelse med, at den kommunale ungeindsats, hvor flere afdelinger skal samarbejde om en koordineret indsats målrettet den unge, erstatter UU-centrene. Her kan netværksformen bruges til at skabe et fælles grundlag og fælles sprog i forhold til de forskellige fagligheder, som fremadrettet skal sættes sammen.

Vejledernes tilbagemeldinger peger dog også på, at Brug for alle unge og vejledernetværkene har været tidskrævende at indgå i.

Indtil nu har to af netværkene besluttet at fortsætte i netværkene efter projektet. De fortsætter dermed samarbejdet omkring erfaringsudveksling og forankring af relevant viden på tværs af kommuner.

Brug for alle unge afsluttes ved udgangen af 2018 med en stor konference, hvor erfaringerne med at udvikle og forankre projekter med fokus på vejledning vil blive præsenteret. Alle UU-centre i Danmark samt andre relevante parter vil blive inviteret.

Brug for alle Unge

Satspuljeprojektet Brug for alle Unge sætter i perioden 2015-2018 fokus på vejledning af unge og understøtter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.