Repræsentanterne, som udgør BFAU’s følgegruppe, består blandt andre af Danmarks Vejlederforening, Kommunernes Landsforening og Skole og Forældre. Følgegruppen bidrager med viden og forskellige perspektiver på BFAU’s arbejde og medvirker samtidigt til at udbrede erfaringer fra indsatsen og sikre, at der sker en videndeling til relevante sektorer.

En engageret følgegruppe i dialog

Ved BFAU’s seneste følgegruppemøde i december 2017 var omdrejningspunktet indsatsens erfaringer med at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge i udskolingen. Til det formål havde BFAU inviteret to af sine samarbejdspartnere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i København og Guldborgsund til at præsentere deres erfaringer og udfordringer med at vejlede målgruppen.

I UU København arbejder man med at øge de unges selvindsigt og motivation gennem brobygning og karrierelæring. ”Det er afgørende, at der er sammenhæng mellem teori og praksis for at sikre, at udskolingen og valg af ungdomsuddannelse i højere grad spiller sammen,” understreger UU-vejleder i København, Karina Meinecke.

Arbejdet med at sikre sammenhæng mellem teori og praksis, når unge skal vælge ungdomsuddannelse, er en særdeles aktuel udfordring, som UU-leder fra Guldborgsund, Ulla Petersen, også genkender. I UU Guldbergsund arbejder man med såkaldte ungetænketanke, der har fokus på at bruge de unges egne idéer og perspektiver til at kvalificere vejledningen. ”Det er vigtigt, at vejledningen inddrager de unge, og at vi bliver bedre til at anvende og synliggøre elevernes faglige kunnen i praksisoplevelserne,” siger Ulla Petersen.

I følgegruppen gav UU-ledernes erfaringer anledning til mange interessante drøftelser, som blandt andet omhandlede betydningen af at styrke samarbejdet mellem skolerne og UU-vejledningen, – eksempelvis erhvervsskolerne. Et medlem af følgegruppen pointerede i den sammenhæng vigtigheden af ”at have fokus på faglig stolthed, ikke forsøge at overbevise de unge om noget eller sælge bestemte uddannelser, men derimod hjælpe dem til refleksion og stillingstagen”.

En stærkere vejledningssektor

BFAU’s følgegruppe har siden 2016 fungeret som et forum for dialog og videndeling, og bidrager til at skabe et stærkere fundament for at afprøve og forankre nye vejledningsmetoder og -tilgange med det formål, at sikre et kvalitetsløft i sektoren. Arbejdet i følgegruppen fortsætter indtil BFAU’s vejledningsindsats afsluttes ved udgangen af 2018.

Følgegruppe for BFAU's vejledningsindsats

Følgegruppen for BFAU’s vejledningsindsats fungerer som et forum for løbende dialog, videndeling og sparring.

Formålet med følgegruppen er dels at få input fra relevante parter, som løbende inddrages i arbejdet med indsatserne, og dels at skabe videndeling og herunder sikre, at erfaringer fra indsatserne udbredes til relevante sektorer.

Følgegruppen består af repræsentanter fra en række foreninger, organisationer, ministerier med videre.

Følgende er repræsenteret i følgegruppen:

  • UU Danmark
  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • Skolelederforeningen
  • Skole og Forældre
  • Danmarks Vejlederforening
  • Danmarks Lærerforening
  • Danske Skoleelever
  • Børne - og Socialministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Undervisningsministeriet