Hop til indhold

Knap 43.000 unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Dermed er antallet af unge, som hverken er i gang med uddannelse eller i arbejde, steget en anelse sammenlignet med året forinden.

Opgørelsen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked foretages hvert år den 1. oktober af Styrelsen for IT og Læring (STIL). Den seneste opgørelse viser, at 6,3 procent af gruppen af unge mellem 15 og 24 år hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse i mindst 18 timer ugentligt. Stigningen kommer efter en periode med lavere andel i særligt 2020 og 2021, hvilket kan skyldes usædvanlige mønstre i frafald og tilmelding til ungdomsuddannelser under COVID-19 pandemien.

”Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med de her tal. Det er meget vigtigt for regeringen, at vi hjælper de unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde. For mange af dem kan FGU være den rigtige vej. Derfor er jeg også glad for, at vi har indgået en aftale om at styrke FGU-skolernes økonomi og forbedre uddannelsens rammer. Samtidig har vi lavet en række ændringer af vores folkeskole, der med tiltag som juniormesterlære, mere valgfrihed og flere praktiske fag forhåbentlig kan hjælpe nogle af de unge, der i dag ikke gennemfører afgangseksamen i 9. klasse. Regeringen vil efter sommerferien præsentere et udspil med en række yderligere initiativer, der skal hjælpe endnu flere af de unge, som hverken er i gang med uddannelse eller i arbejde, ” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

En revision af tallene for 2016-2022 viser, at der i 2022 var 42.000 unge, der hverken var i uddannelse eller beskæftigelse, og ikke 43.000, som fremgik af tallene sidste år. Det er således nedskrivningen af 2022-tallet, der afstedkommer, at de 43.000 i 2023 indebærer en stigning. Stigningen fra 2022 til 2023 gælder på tværs af aldersgrupper, men er størst for den yngste del af gruppen, hvor andelen af personer i alderen 15-19 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet er steget fra 5,2 procent til 5,4 procent.

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 21. november 2023 en aftale om at styrke FGU-institutionerne, så de er mere fagligt og økonomisk stabile, samt at give FGU-institutionerne øget frihed til at tilrettelægge uddannelsen efter det, der giver mening lokalt.

Læs mere om aftalen om at styrke FGU-institutionerne, så de er mere fagligt og økonomisk stabile

 

Om opgørelsen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet

Hver år den 1. oktober foretages opgørelsen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Gruppen består af unge, der hverken har fuldført en uddannelse, er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse i minimum 18 timer om ugen.

På tværs af de myndigheder, der tilvejebringer datakilderne, følges der løbende op på kvaliteten af dataindberetninger – også bagud i tid. Derfor opstår der i opgørelsens datakilder ændringer bagud i tid, som afspejler en forbedring af datagrundlaget. Det medfører efterkorrektioner, som har betydning for opgørelsen af potentialegruppen.

Revideringen af perioden 2016-2022 medfører, at der ved årets dataopdatering er en nedjustering af potentialegruppen 2022 på 1.100 personer i forhold til sidste års offentliggørelse. Det er særligt efterregistreringer af aktivitet på ungdomsuddannelser, som medfører en nettostigning i antallet af personer, som enten er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet. Styrelsen for It og Læring oplyser, at tilsvarende datakorrektioner kan blive aktuel for potentialegruppen 2023 ved næste års dataopdatering.

Figur 1 – 15-24-årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, antal og procent fra 2016 til 2023: 

Kilde: Registre fra Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Styrelsen for It og Læring.