Hop til indhold

Et stort flertal af lærerne – 71 procent - vurderer, at praksisfaglig undervisning rummer et potentiale for højere elevmotivation. De adspurgte lærere oplever bl.a., at når undervisningen er anvendelsesorienteret, og eleverne arbejder problembaseret, medvirker det til elevernes oplevelse af at være handlekraftlige individer. Det motiverer også eleverne, når de kan bidrage til et autentisk problem, og deres bidrag kan bruges af nogen til noget.

Det er nogle af konklusionerne i en kortlægning af praksisfaglighed i folkeskolen, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet.

Kortlægningen undersøger praksisfaglig undervisning med afsæt i fire former for praksisfaglige aktiviteter: Kropslige og aktive aktiviteter, problembaserede og anvendelsesorienterede aktiviteter, aktiviteter med fokus på fremstilling af et produkt og aktiviteter, der er erhvervsrettede eller rettet mod en virkelig praksis uden for skolen.

Praktisk opgaveløsning i undervisningen er mest udbredt i de praktisk/musiske fag, i indskolingen og på mellemtrinnet samt i klasser, hvor få elever har sociale og faglige udfordringer. 

Lærerne, som har bidraget til kortlægningen, oplever særligt forberedelsestid, sammenhængende timer og skolens faciliteter som udfordringer for at tilrettelægge og gennemføre praksisfaglig undervisning. Lærere i 9. klasse oplever ligeledes, at forberedelse af eleverne til afgangsprøverne ikke lægger op til praktiske aktiviteter, men i stedet til mere ”boglig” undervisning med repetition af fagligt indhold.

”Jeg drømmer om en folkeskole med et højt fagligt niveau og en stærk sammen-hæng mellem teori og praksis. Derfor skal eleverne ikke kun møde skærme og tavleundervisning, men også instrumenter, værktøj og undervisningslokaler, hvor man skaber noget ægte. Varieret undervisning er godt for alle børn og kan øge motivationen for både drenge og piger,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Læs kortlægningen af praksisfaglighed (pdf)

Fakta om undersøgelsen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet kortlægningen for Børne- og Undervisningsministeriet. Kortlægningen har til formål at bidrage til en bedre forståelse af, hvordan og i hvilket omfang den nuværende praksis i de danske folkeskoler bidrager til ambitionen om styrket praksisfaglighed.

Kortlægningen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som over 500 folkeskolelærere på tværs af klassetrin og fag har deltaget i samt en række interviews af folkeskolelærere og skoleledere. Det bemærkes, at spørgeskemaundersøgelsen har en lav svarprocent på 15 pct., og at stikprøven på nogle parametre ikke er repræsentativ. EVA vurderer, at der er tale om mindre skævheder, som ikke har betydning for billedet af, hvordan lærere arbejder med praksisfaglighed på skolerne.