Hop til indhold

Der skal skabes bedre sammenhæng i SOSU-elevers uddannelsesforløb og en bedre overgang mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet, hvor eleverne er i lære. Det er nogle af anbefalingerne i et nationalt rammepapir, som skal sikre, at flere gennemfører social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Rammepapiret er udarbejdet af KL, Danske Regioner, FOA, Danske SOSU-skoler og Børne- og Undervisningsministeriet og er en del af den politiske aftale ”5-årig lærepladspladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026" fra 14. juni 2021. 

I aftalen blev parterne enige om, at det er en central prioritering, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere til sektoren, herunder at der skal sættes en betydelig indsats i gang for at få flere til at gennemføre uddannelserne.

Eleverne skal forberedes før oplæring

Parterne forpligtede sig i aftalen til at udarbejde et nationalt rammepapir, som inden for gældende lovgivning tydeliggør ansvarsfordeling mellem SOSU-skoler og oplæringsvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløb om den enkelte elevs uddannelsesforløb på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Med det nationale rammepapir forpligter skoler og oplæringsvirksomheder til sammen at få flere elever til at gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen ved systematisk udveksling af oplysninger om de elever, der starter ved hvert optag. Videndeling mellem skole og oplæringsvirksomheder skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng i uddannelsesforløbet for den enkelte elev, og dermed lette overgange mellem skole og forskellige oplæringsperioder.

Det nationale rammepapirs hovedelementer i korte træk:
  • Parterne har aftalt en minimumsramme for udveksling af information om elever i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af oplæringsophold.
  • Regionerne sikres adgang til Lærepladsen.dk fra 1. maj 2023.
  • Enighed om at styrke sammenhængen i elevernes uddannelsesforløb, herunder styrket forberedelse af eleverne forud for oplæringen, struktureret velkomst og introduktion på alle oplæringsvirksomheder.
  • Enighed om at der på sigt bør udarbejdes et Digitalt uddannelsesoverblik, mhp. at alle relevante oplysninger om elevens uddannelsesforløb samles digitalt ét sted.
  • Parterne er enige om at styrke samarbejde om elever med særlige støttebehov, så den enkelte elev tilbydes den nødvendige støtte og særlige indsats gennem elevens samlede uddannelsesforløb.