Hop til indhold

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at fastholde midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som oprindeligt blev aftalt som en del af Aftalen om minimumsnormeringer. Nu er rammerne for udmøntningen fastlagt. 

Konkret er der afsat henholdsvis 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som træder i kraft den 1. januar 2024 og sikrer flere voksne til børn i vuggestuer og børnehaver. 

I tillæg hertil er regeringen optaget af, at der er dagtilbud, hvor børnene bliver mødt af engageret og kvalificeret pædagogisk personale. Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet skal dermed være med til at understøtte et bredt løft af kompetencer blandt det pædagogiske personale både i daginstitutioner og dagplejen.

Det er ambitionen, at pengene fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagogiske assistenter og pædagoger. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse. Dels så ufaglærte får mulighed for at blive bedre klædt på til hverdagen i dagtilbuddene og bliver forberedt til eventuelt senere at kunne gennemføre uddannelsen som pædagogisk assistent (PAU) eller meritpædagoguddannelsen. Dels så uddannet pædagogisk personale kan opnå specialisering i relevante pædagogiske temaer såsom sprog, arbejdet med børn i udsatte positioner, udeliv, motorik eller musik. Øget mulighed for specialisering skal både understøtte øget faglighed og fastholdelse af det pædagogiske personale i arbejdet med børnene.

”Vores yngste børn bruger mange af døgnets timer i dagtilbud. Derfor er det afgørende, at de bliver mødt af dygtigt pædagogisk personale med høj faglighed, som kan skabe en hverdag med omsorg, leg og trygge børnefællesskaber. Jeg er rigtig glad for, at vi nu muliggør, at flere af de erfarne og vellidte ufaglærte pædagogmedhjælpere får mulighed for at blive uddannet til pædagog eller pædagogisk assistent i en voksen alder. Og jeg er også meget tilfreds med, at uddannet pædagogisk personale i dagtilbud får bedre mulighed for at dygtiggøre sig,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Der er tilstræbt en simpel og ubureaukratisk udmøntningsmodel, hvor puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen og uden forudgående ansøgning. 

For at følge op på, om opkvalificeringspuljen fører til et løft af fagligheden og uddannelsesniveauet i dagtilbud, skal der medio 2025 gennemføres en status på puljen, som giver mulighed for at justere på rammerne for puljen, hvis der viser sig behov for det. 

Læs ’Fakta om rammer for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025’ (pdf)

Læs ’Fordeling af midlerne afsat til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet 2023-2025’ (pdf)