Hop til indhold

94 pct. af ansøgerne til de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx og pre-ib) har fået plads på deres 1. prioritet. Det viser opgørelsen af fordelingen af ansøgere, som for første gang er foretaget centralt af Børne- og Undervisningsministeriet og regionerne. 

Fordelingen tager først og fremmest udgangspunkt i ansøgernes egne prioriterede ønsker om, hvilke gymnasier de ønsker at gå på, således at en 1. prioritetsansøger altid får pladsen frem for en 2. prioritetsansøger osv. Hvis der er flere ansøgere end pladser på et givet gymnasium, fordeles pladserne til de ansøgere, der har kortest transporttid fra bopæl til gymnasiets adresse.

Ansøgerne er blevet fordelt efter disse velkendte fordelingsprincipper, fordi regeringen tog initiativ til en tilbagerulning af de oprindeligt vedtagne regler om fordeling efter forældreindkomst i visse dele af landet.

Kapacitetsfastsættelse

I år er også første år, hvor gymnasiernes kapaciteter (antal elevpladser på hvert gymnasium) er blevet fastsat i Børne- og Undervisningsministeriet.

Kapaciteten er fastsat centralt ud fra et princip om stram kapacitetsstyring, hvilket betyder, at kapaciteten (antal elevpladser) i udgangspunktet, samlet set og i den enkelte region, skal svare til det forventede antal ansøgere til de gymnasiale uddannelser det pågældende skoleår.

Kapaciteterne fastsættes på baggrund af en række kriterier og hensyn, herunder blandt andet med henblik på at understøtte små afdelinger i institutioner i tyndtbefolkede områder og gymnasier med midlertidigt stop for optag.

 

Opfyldelse af førsteprioritet

Nedenfor fremgår førsteprioritetsopfyldelsen på landsplan for hver af gymnasiale uddannelser. 

  • Stx 93 pct.
  • Hf 96 pct.
  • Hhx 96 pct.
  • Htx 98 pct.
  • Pre-IB 97 pct.
    Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
    Anm.: Bemærk at tallene er afrundet til nærmeste heltal.

Da det er første gang, ansøgerne fordeles centralt af Børne- og Undervisningsministeriet og regionerne, findes der ikke opgørelser fra tidligere år, som dette års opgørelse kan sammenlignes med.

Ifølge en tidligere opgørelse foretaget af Danske Regioner om den decentrale fordeling under de hidtidige regler (som dermed ikke er sammenlignelig med dette års opgørelse), har førsteprioritetsopfyldelsen ligget mellem 92,6 pct. og 94,2 pct. på stx-uddannelsen i perioden 2020-2022 (kilde: Danske Regioner).

Sådan foregår fordelingen

Fordelingen af ansøgere til de gymnasiale uddannelser sker som noget nyt i en landsdækkende fordelingsmekanisme administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, som man kender det fra de videregående uddannelser. Fordelingen sikrer, at så mange ansøgere som muligt får deres førsteprioritet opfyldt inden for de fastsatte fordelingsregler. 

Fordelingen tager først og fremmest udgangspunkt i ansøgerens egne prioriterede ønsker om, hvilke gymnasier ansøgeren ønsker at gå på. 

I skoleåret 2023/24 fordeles ansøgere i hele landet dernæst på baggrund af transporttiden fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse, hvis der er flere ansøgere end pladser på et bestemt gymnasium.

Hvis det ikke er muligt at finde en plads på et gymnasium, som ansøgeren har ønsket, vil fordelingsmekanismen forsøge at finde en plads på den uddannelse, som ansøgeren har som sin 1. prioritet, på et gymnasium, hvor vedkommende har kortest mulig transporttid inden for maksimalt 45 minutter. 

Hvis fordelingsmekanismen ikke kan finde plads til ansøgeren, skal regionen fordele ansøgeren ud fra de samme kriterier som fastsat i fordelingsmekanismen.