Hop til indhold

Børne- og undervisningsministeren nedsætter nu en ekspertgruppe og en arbejdsgruppe, der skal udvikle tjeklister til screening af elever for høj begavelse. Det følger af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra 2021.

Ekspertgruppen, som består af videnspersoner, praktikere og interessenter på skoleområdet, skal udvikle tjeklister til screening for høj begavelse i 1. klasse samt en tilhørende lærervejledning for anvendelsen af tjeklisterne i folkeskolen. De elever, som gennem tjeklisterne viser indikation på høj begavelse, skal tilbydes en almindelig anerkendt intelligenstest via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller en tilsvarende funktion i kommunerne.

Arbejdsgruppen skal yde konsultativ bistand og faglig sparring til ekspertgruppens leverancer. Arbejdsgruppen består af eksperter, praktikere og parter på skoleområdet, hvor parter fra Sammen om Skolen er repræsenteret.

”Elever med høj begavelse kan have en risiko for at komme i mistrivsel, hvis de for eksempel ikke får undervisning, der passer til deres niveau og tilgodeser deres faglige udvikling. Derfor er der behov for at styrke den tidlige opsporing af elever med høj begavelse, så de får den rette undervisning, så de kan udfolde deres potentiale”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Læs ekspertgruppens kommissorium her (pdf)

Læs arbejdsgruppens kommissorium her (pdf)

Om screening for høj begavelse

Initiativet om et styrket fokus på elever med høj begavelse gennem tidlig opsporing og nye redskaber er en del af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra oktober 2021.

Det er et centralt mål, at folkeskolen skal udvikle alle elevers læring og trivsel. Dette omfatter også elever med høj begavelse, som kan være en overset elevgruppe. Med screeningsværktøjet får skolerne bedre mulighed for at styrke den tidlige identifikation af de elever, som oplever udfordringer og mistrivsel pga. høj begavelse. Dermed bliver det nemmere at igangsætte relevante undervisningsaktiviteter og målrettet undervisningsdifferentiering på et tidligt tidspunkt, så elever med høj begavelse støttes i at udvikle sig svarende til deres faglige forudsætninger.

For at understøtte skolernes arbejde igangsættes desuden en vejledningsindsats i Børne- og Undervisningsministeriet, herunder om tjeklisten og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisning for elever med høj begavelse.

Elever med høj begavelse refererer, ifølge VIVE (2015), til elever med en IQ over 130, mens elever med særlige forudsætninger refererer til elever med IQ over 120. I aftalen om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem omfatter indsatsen begge kategorier.

Læs aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem (pdf) 

Læs mere om Indsatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel (vive.dk)

Ekspertgruppens medlemmer

 • Forperson Poul Nissen, rådgivende psykolog, dr. phil.

 • Charlotte Dyreborg Madsen, ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Univer-sitet og lektor ved Professionshøjskolen UCN

 • Peter Grubert, formand for Begavet med Glæde

 • Anne Harrits, leder af Akademiet for Talentfulde Unge | Midt og Junior Talent Vest

 • Dea Franck, privatpraktiserende psykolog

 • Ole Lerke, skoleleder på Bohrskolen, Esbjerg

 • Miv Munksgaard, lærer på Ålholm Skole, København

 • Kate Brogaard, lærer på Nørre Boulevard Skolen, Holstebro

Arbejdsgruppens medlemmer

 • Ole Kyed, privatpraktiserende psykolog

 • Kirsten Baltzer, ekstern lektor ved Aarhus Universitet

 • Jan Andreasen, koordinator i Videnscenter for børn med særlige forud-sætninger, Gentofte Kommune

 • Lasse Hønge Flarup, sektionsleder af Børn og Ungeenhed, Aarhus Kommune

 • Julie Ninn-Hansen, repræsentant for Dansk Psykolog Forening

 • Jeppe Dørup, repræsentant for Danmarks Lærerforening

 • Frederikke von Wieding, repræsentant for Skolelederforeningen

 • Peter Brixen, repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen

 • Kasper Nordborg Kiær, repræsentant for KL

 • Oskar Sommer, repræsentant for Danske Skoleelever

 • Grethe Bremer, repræsentant for Skole og Forældre

 • Trine Ankerstjerne, repræsentant for BUPL