Hop til indhold

I skoleåret 2021/2022 er 12 procent af folkeskolens 9. klasses elever blevet testet ordblinde i løbet af deres skoletid. Derudover er 4 procent af eleverne blevet testet usikre i fonologisk kodning.

Det viser opdaterede tal for sidste skoleår. 

Figur 1. Andel 9. klasseelever i folkeskolen i skoleåret 2021/2022, der er testet for ordblindhed i løbet af deres skoletid

Grafen viser Andel 9. klasseelever i folkeskolen i skoleåret 2021/2022, der er testet for ordblindhed i løbet af deres skoletid

Anm.: Opgjort blandt elever i 9. klasse på folkeskoler (ekskl. specialskoler for børn) pr. 30. september 2021 og omfatter ordblindetest foretaget fra 3. – 9. klasse (skoleåret 2014/2015 – 2021/2022). Elever med flere test er opgjort ef-ter følgende hierarki: 1) ordblind, 2) usikker fonologisk kodning og 3) ikke ordblind.Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks og Børne- og Undervisningsministeriets registerdata.

 

Andelen af elever, der er testet for ordblindhed i løbet af deres skoletid, og andelen af elever, der er testet ordblinde, er steget med henholdsvis to og ét procentpoint fra skoleåret 2020/2021 til 2021/2022. Stigningen skal ses i lyset af, at de elever, der afsluttede 9. klasse i skoleåret 2021/2022, er den første årgang, der er blevet testet gennem hele deres skoletid fra 3. til og med 9. klasse. Det kan derfor ikke på det foreliggende grundlag konkluderes, at der er tale om en stigning i andelen af ordblinde, da grundlaget for opgørelserne er forskellige. En egentlig sammenligning vil først være mulig ved næste årlige opdatering.

”Andelen af elever i 9. klasse, der testes ordblinde eller har andre læsevanskeligheder, understreger med alt tydelighed vigtigheden af at opspore ordblindhed og tage hånd om det. Ordblinde kan sagtens klare sig godt i uddannelsessystemet, men det kræver, at man får den rette hjælp. Derfor har regeringen hvert år forbedret forholdene blandt andet ved at sikre tidligere opsporing af ordblindhed. Med den seneste ordblindepakke tager vi endnu et skridt fremad,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ordblindetesten

I februar 2015 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet en national ordblindetest, Ordblindetesten, som kan identificere elever, studerende og kursister med ordblindhed på tværs af uddannelser – fra grundskolens 3. klasse og til de videregående uddannelser og voksenuddannelser. Testen skal medvirke til, at ordblinde kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres vanskeligheder.

Læs mere om Ordblindetesten.

Læs mere om Ordblindepakke IV.