Hop til indhold

Frem til den 15. september 2022 er det muligt at søge om at få del i Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Puljen er i år på 29 millioner kroner.

Kommuner, uddannelsesinstitutioner, offentlige og private aktører, der arbejder med og har indgående viden om puljens temaer, kan ansøge om udlodningsmidlerne. Der kan både søges om midler til udvikling af undervisningsmaterialer og til systematisk udvikling af indsatser, der styrker undervisningen inden for temaerne.

I 2022 kan der søges om tilskud inden for fem temaer:

1. Elever med ordblindhed

Formålet med temaet er at understøtte undervisernes arbejde med elever, lærlinge, kursister og deltagere, der er udfordret af ordblindhed. Temaet er målrettet alle Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesområder. Der er både behov for undervisningsmaterialer og indsatser, som skal understøtte, at disse elever, lærlinge, kursister og deltagere kan klare sig på lige fod med andre i uddannelsessystemet.

2. Voksne med ordblindhed

Der er behov for at få udviklet undervisningsmaterialer, herunder inspirerende undervisningseksempler, eksemplariske forløb og understøttende indsatser til brug for undervisningen af voksne med ordblindhed og svage læsere. Undervisningsmaterialer og indsatser skal understøtte underviserne i, hvordan de virkningsfuldt etablerer god læring i regi af voksenundervisning. Undervisningsmaterialerne skal understøtte praksisrelateret læring og indeholde pædagogiske overvejelser om anvendelse af kompenserende it.

3. Inklusion af ordblinde i værkstedsbaseret undervisning på FGU og erhvervsuddannelserne

Støtte til elever og lærlinge, som er udfordret af ordblindhed eller svage læsefærdigheder er ofte møntet på den boglige undervisning. I FGU og erhvervsuddannelserne foregår en stor del af uddannelserne imidlertid i dels værkstederne, dels i virksomhederne med henholdsvis oplæringen (erhvervsuddannelserne) og praktik (erhvervsgrunduddannelsen i FGU). Der er derfor behov for at udvikle undervisningsmaterialer og indsatser, der understøtter lærere, oplæringsvejledere, vejledere med flere i at inkludere elever og lærlinge med ordblindhed eller svage læsefærdigheder dels i værkstedsundervisningen, og dels i henholdsvis oplæringen og praktik på lige fod med øvrige elever og lærlinge.

4. Understøttelse af svage læsere

Svage læsere (elever med andre læsevanskeligheder end ordblindhed) er ofte utrænede læsere. Der er behov for udvikling af indsatser og undervisningsmaterialer om, hvordan grundskoler og ungdomsuddannelser kan støtte svage læsere.

5. Bevægelse i grundskolen

Der er behov for at understøtte lærere og øvrigt pædagogisk personales arbejde med at sikre, at alle elever bevæger sig i undervisningen og får styrket deres motorik og trivsel gennem leg, kropslig dannelse og gode vaner. Der er særligt behov for, at undervisningsmaterialer og indsatser adresserer udsatte elever, elever med psykiske udfordringer eller motoriske vanskeligheder. Endvidere ses et behov for at fremme bevægelse og motorik i børnehaveklassen og indskolingen generelt.

 

Læs mere om udlodningsmidlerne 2022 og ansøgning på ministeriets side om puljen, som findes i puljeoversigten.

Fordelingen af tilskud forventes at finde sted i december 2022.

Midlerne er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.