Hop til indhold

Med folkeskolereformen fra 2014 blev der opsat nationale mål for folkeskolen om blandt andet elevernes faglige niveau og trivsel. Statusredegørelsen viser dog, at tre af de fire resultatmål endnu ikke er indfriet. Det gælder målene om, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne, at andelen af de allerdygtigste elever i læsning og matematik skal stige år for år, og at elevernes trivsel skal øges. 

Fra skoleåret 2019/2020 til 2020/2021 er resultatmålet om, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres, som det eneste af de fire resultatmål indfriet. Dette skal ses i lyset af en svag stigning i andelen af elever med dårlige resultater frem mod skoleåret 2019/2020 på flere klassetrin. I resultatmålet differentieres der ikke mellem elever med forskellig baggrund.

Selvom de andre resultatmål ikke er indfriet, er andelen af elever, der opnår gode læseresultater, steget på alle klassetrin fra skoleåret 2019/2020 til 2020/2021. Dette sker, efter at andelen med gode resultater generelt var faldende i skoleårene frem mod 2019/2020. Andelen af elever, der opnår gode matematikresultater, er også steget på to ud af tre klassetrin.

Siden 2014/2015 og 2017/2018 har de fleste resultater i henholdsvis dansk og matematik været relativt stabile, mens der dog også har været en svag tilbagegang på nogle klassetrin i perioden. Elevernes køn, herkomst og forældrenes uddannelsesniveau har fortsat betydning for deres resultater i de nationale test. Eksempelvis er elevernes resultater i de nationale tests bedre, jo højere forældrenes uddannelsesniveau er.

Statusredegørelsen viser også, at elevernes generelle trivsel har ligget på et stabilt niveau siden reformstart.

Ovenstående resultater skal læses med de forbehold, der fremgår af faktaboks 2.

Det er sidste udgave af statusredegørelsen i dette format. Parterne i det nationale samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, Sammen om Skolen, har aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på indhold og format for fremtidige statusredegørelser for folkeskolens udvikling. Dette er blandt andet grundet aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra oktober 2021. 

Læs statusredegørelsen 2020/2021 her (pdf)

Siden 2014 har Børne- og Undervisningsministeriet hvert år udarbejdet en statusredegørelse for folkeskolens udvikling.

Forbehold ved resultaterne

Tre af de fire resultatmål baserer sig på de nationale test. Det bemærkes derfor, at der skal tages en række forbehold, når resultaterne fra skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 sammenlignes med tidligere skoleår. Det skyldes de ekstraordinære COVID-19-omstændigheder, som bl.a. har betydet, at hovedparten af testene er gennemført senere på skoleåret end normalt.

Således blev 80 procent af testene gennemført i maj og juni 2021 (i 2020 var tallet 87 pct.), hvorimod 3 procent af testene blev gennemført i samme periode i 2018/2019. På trods af omstændighederne omkring undervisningen og gennemførelsen af nationale test i foråret 2021 er gennemførselsprocenten steget med 3,4 procentpoint sammenlignet med forrige skoleår. Således er 93 procent af de obligatoriske test gennemført i 2021, hvilket er på niveau med gennemførselsprocenten i 2018/2019.

De nationale test i skoleåret 2019/2020 blev desuden gennemført som en stikprøve.

For så vidt angår den nationale trivselsmåling i folkeskolen for skoleåret 2020/2021 blev perioden for gennemførsel forlænget til den 18. juni 2021. Resultatet af trivselsmålingen ser dog ikke umiddelbart ud til at være blevet påvirket af omstændighederne knyttet til COVID-19

Læs mere om de nationale test for skoleåret 2020/2021 (stil.dk)

Læs mere om elevernes trivsel i skoleåret 2020/2021