Hop til indhold

Den overordnede trivsel i skoleåret 2020/21 holdt sig på niveau med de foregående år. Det viser resultaterne fra den nationale trivselsmåling blandt elever i 4.-9. klasse. Den gennemsnitlige trivsel er på 3,7 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedst mulig trivsel. 

Ud over den generelle trivsel dykker undersøgelsen også ned i fire underkategorier af trivslen (se figuren nedenfor). Disse varierer i år fra 3,2 til 4,0 svarende til samme niveau for de foregående år. Eleverne oplever den højeste trivsel inden for kategorien ’sociale trivsel’. Kategorien ’støtte og inspiration’ får, som tidligere år, den laveste score. 

”Det sidste skoleår har været præget af alt for mange afbrud og afsavn, og det har særligt tæret på trivslen hos de elever, der i forvejen har haft det svært derhjemme. Til trods for det tyder det på, at skolerne er lykkedes med på landsplan at fastholde elevernes skoletrivsel fra de forrige år. Det fortjener ros. At den overordnede trivsel fortsat ikke er højere end 3,7 viser dog, at vi stadig har et vigtigt arbejde foran os," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Elevtrivslen fordelt på indikatorer, skoleåret 2017/18 – 2020/21

Differentierede indikatorer fra 0.0 – 4.5. Faglig trivsel: 2017/2018: 3,7. 2018/2019: 3,7. 2019/2020: 3,7. 2020/2021: 3,6. Ro og orden: 2017/2018: 3,8. 2018/2019: 3,8. 2019/2020: 3,8. 2020/2021: 3,8. Social trivsel: 2017/2018: 4,1. 2018/2019: 4,1. 2019/2020: 4,0. 2020/2021: 4,0. Støtte og inspiration: 2017/2018: 3,2. 2018/2019: 3,2. 2019/2020: 3,2. 2020/2021: 3,2. General trivsel: 2017/2018: 3,7. 2018/2019: 3,7. 2019/2020: 3,7. 2020/2021: 3,7.

Kilde: Styrelsen for It og Læring

 

Til fortolkning af tallene bør bemærkes, at perioden for gennemførelse af den nationale trivselsmåling i skoleåret 2020/2021 blev udskudt og forlænget på grund af COVID-19. Det blev gjort for at sikre, at flest mulige elever kunne gennemføre målingen fysisk på skolen. Hvorvidt eleven har gennemført målingen hjemmefra eller på skolen fremgår dog ikke af data.

Faktaboks - Om trivselsmålingen

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen blev gennemført i foråret 2015. Eleverne i 4.-9. klasse svarer på 40 spørgsmål om deres trivsel på en skala fra 1-5, mens eleverne i børnehaveklassen til 3. klasse svarer på 20 mere enkle spørgsmål på en skala fra 1-3.

På baggrund af 4.-9. klasseelevernes besvarelse opgøres deres trivsel på fire indikatorer samt en samlet indikator for ’generel skoletrivsel’. Der foretages ikke yderligere beregninger på besvarelserne blandt indskolingseleverne. De fem trivselsindikatorer opgjort for 4.-9. klasseeleverne er:

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
  • Generel skoletrivsel - er en samlet indikator bestående af alle de spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.