Hop til indhold

6,1. Så mange børn var der i gennemsnit på landsplan per pædagogisk personale i 2020, når man beregner normeringen på baggrund af de forventede kommende krav om minimumsnormeringer. Beregningerne tager udgangspunkt i normeringsstatistikken fra Danmarks Statistik, men der foretages to korrektioner, som partierne bag aftalen blev enige om. 

For det første tæller ledere mindre i udregningen af minimumsnormeringer end tilfældet er i normeringer opgjort af Danmarks Statistik. For det andet sikres børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, en normering som om de stadig gik i vuggestue. 

Når man korrigerer for de to elementer, er der på landsplan i gennemsnit 0,3 børnehavebørn mere per pædagogisk personale end i opgørelsen fra Danmarks Statistik, hvor normeringen er opgjort til 5,8 børn per pædagogisk personale i 2020. Med aftalepartiernes model er der med andre ord lidt længere vej til at indfri målet om minimumsnormeringer.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har afsat ca. 435 mio. kr. til at løfte ambitionsniveauet og sikre, at der følger mere personale med, hvis et barn kommer i børnehave, før det fylder tre år. Det er rigtig godt, for vi ved, hvor afgørende det er for et barns trivsel, at der er nok pædagogisk personale,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

De korrigerede normeringer betyder, at 47 kommuner i stedet for 78 kommuner levede op til de kommende krav om minimumsnormeringer for børnehaver i 2020. På kommuneniveau er justeringen i normeringen større, jo tidligere oprykningen fra vuggestue til børnehave finder sted. 

For vuggestuer betyder de korrigerede normeringer, at 66 kommuner i stedet for 69 kommuner levede op til den kommende model om minimumsnormeringer i 2020. 

Nyheden fortsætter efter tabellen.

Tabel 1: Normeringer (antal børn pr. pædagogisk personale) i daginstitutioner, hele landet 2020.

  Uden omregning 2020 Med omregning i 2020*  Med omregning i 2019*
Vuggestue 2,9 2,9 3,1
Børnehave 5,8  6,1  6,5
Antal kommuner, der har en normering på mindre end eller lig med 1:3 i vuggestue 69  66  31
 Antal kommuner, der har en normering på mindre end eller lig med 1:6 i børnehave  78  47  16

Anm: Opgørelsen omfatter kommunale og selvejende daginstitutioner. *0-2-årige børn, som er rykket i børnehave før den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år får en vægt på 2 og der er benyttet en lederandel på 85 pct. Statslige puljemidler til sociale normeringer kan først fraregnes i 2024, når data for 2023 herom foreligger.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af Danmarks Statistik. 

Beregningerne fra Børne- og Undervisningsministeriet viser også, at kommunerne i 2020 var kommet tættere på målet om at leve op til den kommende model for minimumsnormeringer, end de var i 2019. Antallet af børn pr. pædagogisk personale er således i gennemsnit faldet med 0,2 i vuggestuen og 0,4 i børnehaven fra 2019 til 2020.

”Kommunerne fortjener stor ros for at have grebet bolden. Mange af kommunerne er allerede rigtig godt i gang, selvom der stadig er lidt mere end to år til, at minimumsnormeringerne skal være indført. Det gør mig meget optimistisk i forhold til fremtiden,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Se de omregnede normeringer for de enkelte kommuner her (PDF)

FAKTA: Om omregningen af normeringer

Danmarks Statistik offentliggør årligt en opgørelse af normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner. Denne opgørelse kan ikke anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til det forventede, kommende lovkrav om minimumsnormeringer. Det skyldes, at der politisk er aftalt en række korrektioner af Danmarks Statistiks opgørelse af normeringerne. Korrektionerne er aftalt af partierne bag aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 (regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet), som har besluttet, at det kommende lovkrav om minimumsnormeringer skal tage højde for følgende:

  1. At børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.
  2. At ledere skal indgå med en vægt på 85 procent frem for 100 procent.
  3. At de statslige puljemidler til sociale normeringer skal trækkes ud af normeringsopgørelsen.

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor omregnet normeringstallene med korrektioner for 1) en lederandel på 85 pct. i stedet for 100 pct. og 2) at børn, der rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år i 2019 og 2020 for kommunale og selvejende daginstitutioner. Korrektion for de statslige puljemidler til sociale normeringer kan først indarbejdes i 2024, hvor data herom forventes at foreligge. Det skal hertil bemærkes, at der er udmøntet flere statslige midler til sociale normeringer i 2020 end i 2019.

Lovforslag om minimumsnormeringer mv. forventes fremsat for Folketinget d. 18. november 2021.