Hop til indhold

Efter påske forventes alle selvejende ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler hurtigst muligt at påbegynde COVID-19-tests ved selvpodning under supervision på alle institutionernes afdelinger.

Med testindsatsen følger nye opgaver for institutionerne, herunder at sikre et antal supervisorer og indberette testresultater til Sundhedsdatastyrelsen.

Regeringen afsætter 80 millioner kroner til finansiering af uddannelsesinstitutionernes nye opgaver i 2. kvartal 2021. Midlerne fordeles på baggrund af de senest tilgængelige oplysninger om studie- og elevaktivitet på de enkelte institutioner, det vil sige samme fordelingsmekanisme som ved det ekstraordinære rengøringstilskud.
Midlerne vil blive udmøntet som én tilskudsudbetaling pr. institution. Udbetalingen vil finde sted efter påske, og institutionerne vil modtage besked om deres konkrete tilskudsbeløb i forbindelse med udbetalingen.

Institutionerne skal i forbindelse med modtagelsen af tilskuddet indsende en tro- og loveerklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det fremgår af tro- og loveerklæringen, at tilskuddet alene anvendes til udgifter, der følger af institutionernes nye opgaver i forbindelse med den offensive COVID-19-teststrategi på uddannelsesområdet.

Institutionerne skal tilbagebetale eventuelle ubrugte midler inden årets udgang.

I forbindelse med udbetalingen af tilskuddet vil institutionerne få nærmere information om tro- og loveerklæringen samt tilbagebetalingsprocedure.