Hop til indhold

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet har indgået en aftale om at udmønte 29,2 millioner kroner fra Satspuljen for 2019. Formålet er at styrke indsatsen for elever og studerende med fysiske eller kognitive handicap.

“Handicap må ikke være en hindring for, at man kan forfølge sine drømme. Med den her aftale kommer vi en smule tættere på målet og får ryddet nogle af forhindringerne af vejen. Jeg er særligt glad for, at vi åbner for muligheden for Team Danmark-modellen for unge med handicap på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2, som hermed kan forlænges med op til 50 procent, og for at Glad Fonden kan fortsætte med deres overbygningsuddannelse for tidligere STU-elever”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Der er for mange studerende med handicap, der ikke trives og ikke gennemfører deres uddannelse. Det skal vi gøre noget ved, for alle skal have gode muligheder for at tage en uddannelse. Uanset hvem man er. Derfor er jeg glad for, at vi nu har indgået en bred aftale, der blandt andet skal bidrage til at de studerende oplever ét sammenhængende uddannelsesforløb. Samtidig får de videregående uddannelsesinstitutioner faglig støtte til at vurdere, hvilke behov studerende med handicap har. Det, tror jeg på, kommer de studerende til gode”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

"I Venstre har vi længe været optaget af at sikre, at flere unge med et handicap kan tage en uddannelse. Og med dagens aftale laver vi nogle fine små initiativer, men vi er på ingen måde i mål og der er fortsat mange unge, der oplever manglende støtte og negativ diskrimination fordi de har et fysisk eller psykisk handicap. Derfor skal der flere initiativer til for at sikre at unge med et et handicap har ligeså gode muligheder for at tage en grundskoleuddannelse, en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse som alle andre unge,” siger uddannelsesordfører Ulla Tørnæs og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

"For Dansk Folkeparti er det helt afgørende, at unge med handicap i understøttes i at kunne tage de uddannelser, som de har lyst og evner til. Med denne aftale tager vi små men gode skridt i den rigtige retning. Specielt glæder jeg mig over, at vi kan sikre forlængelse af Glad Fondens flexuddannelse og starte på indførelse af helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

"Der er alt for mange lukkede døre i uddannelsessystemet for unge med handicap. For SF er det vigtigt, at mange flere unge med handicap får mulighed for at få en uddannelse, og med denne aftale gør vi det nemmere. Vi er glade for, at det nu bliver lettere at gennemføre en erhvervsuddannelse for unge med handicap. Det gør vi både med bedre rådgivning og mere fleksibilitet. Det er vigtigt skridt, at der åbnes for mere specialiseret viden ved VISO. Vi er også tilfredse med at der kommer flere ASF klasser og penge til Glad Fonden. Med aftalen lægges der desuden nye vigtige spor ud med projekt, der skal styrke de helhedsorienterede studieplaner og en arbejdsgruppe der skal arbejde med dispensation på videregående uddannelse. Det er lige der, hvor problemerne er, så det er godt, vi begynde at tage fat om det nu," siger handicapordfører Charlotte Broman Mølbak (SF).

"Det er vigtigt at alle har mulighed for at tage en uddannelse, dygtiggøre sig og være en del af fællesskabet. Det gælder naturligvis også, hvis du har et handicap. Den her aftale tager os langt fra i mål, men den tager rigtig gode skridt i den rigtige retning, hvor flere få bedre muligheder og mere sammenhængende uddannelser", siger uddannelses- og ungdomsuddannelsesordfører Katrine Robsøe (RV).

”Det er vigtigt at sikre de bedst mulige betingelser for, at unge med handicap kan uddanne sig på lige fod med andre unge. Jeg er ikke mindst glad for, at vi med aftalen her afsætter midler til Glad Fondens flexuddannelse, oprettelse af en ekstra ASF-klasse på gymnasieområdet og giver mulighed for forlængelse af erhvervsuddannelsernes grundforløb,” siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).

"For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vores børn og unge, som lever med et handicap, har ligeså gode muligheder for at tage en uddannelse og være en del af det faglige og sociale miljø som alle andre. Sådan er det ikke i dag, og derfor er vi rigtige glade for, at vi endelig har landet en aftale, som vil give børn og unge med handicap bedre muligheder i uddannelsessystemet. Særligt for de videregående uddannelser ser vi frem til resultaterne fra arbejdskommissionen slut 2021," siger ungdomsuddannelsesordfører Katarina Ammitzbøll (KF).

"Danske unge skal have de bedste muligheder for at uddanne sig både på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det gælder også de unge med funktionsnedsættelser, der har behov for lidt ekstra hjælp. Derfor er jeg glad for denne aftale," siger undervisningsordfører Mette Thiesen (NB).

"Alternativet er meget glade for denne aftale, og er specielt glade for fokus på studieplaner på videregående uddannelser, så studerende med funktionsnedsættelse får bedre mulighed for at tage en videregående uddannelse," siger undervisningsordfører Torsten Gejl (ALT).

Liberal Alliance står også bag aftalen.

Det indeholder aftalen blandt andet:

  • Øget fleksibilitet på erhvervsuddannelsernes grundforløb: Elever med funktionsnedsættelser får mulighed for at forlænge grundforløb 2 med op til 50 procent i 2022 og 2023 (Team Danmark-model). Endvidere bliver det muligt at etablere særlige hold for elever med funktionsnedsættelse parallelt med den eksisterende mulighed på de gymnasiale uddannelser.
  • Evaluering af ASF-klasser og klasse for elever med andre diagnoser på gymnasier: Evalueringen skal tilvejebringe viden om elevernes trivsel, faglige niveau mv. samt om der er behov for eventuelle justeringer af rammerne. Evalueringen skal endvidere trække på erfaringer med andre udbud for målgruppen samt forholde sig til diagnoseafgrænsningsproblematikker.
  • Ekstra ASF-klasse på to-årig hf: Aftalepartierne er enige om, at der afsættes i alt 2 millioner kroner i 2021-2023 til oprettelse af én ekstra midlertidig ASF-klasse på 2-årig hf med opstart sommer 2021.
  • Rådgivningsindsats på erhvervsuddannelserne: Der iværksættes en kapacitetsopbygning og rådgivningsindsats målrettet elever med funktionsnedsættelser på erhvervsuddannelserne.
  • Glad Fondens flexuddannelse for tidligere STU-elever forlænges med et nyt optag i 2021.
  • Formidlingsindsats på de videregående uddannelser: Der udarbejdes fagligt vejledende materiale målrettet studerende og de videregående uddannelse, der skal udbrede viden om betydningen af forskellige handicap i konkrete uddannelsessituationer.
  • Forsøg med helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser: Der igangsættes forsøg med helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser som et planlægningsværktøj, der skal understøtte, at studerende med handicap oplever ét sammenhængende forløb.

Økonomien for initiativerne fremgår af tabel 1 nedenfor.

Initiativer og økonomi
Millioner kroner (2021-pl) 2021 2022 2023 I alt
1. Erhvervsuddannelser: Mulighed for forlængelse
af grundforløbets 2. del for elever
med funktionsnedsættelse
0 5,0 5,0 10
2. Gymnasiale uddannelser: Evaluering af ASF-klasser
1,0 0 0 1,0
3. Ekstra midlertidig HF-ASF-klasse med opstart
sommer 2021
0,4 1,0 0,6 2,0
4. STU-overbygning: Tilskud til Glad Fondens flexuddannelse
for tidligere STU-elever
(optag i 2021)
1,5 3,0 1,5 6,0
5. Videregående uddannelser: Vejledningsmateriale
2,0 0 0 2,0
6. Videregående uddannelser: Forsøg med helhedsorienterede
studieplaner
3,6 1,4 0 5,0
7. Rådgivningsindsats på erhvervsuddannelsesområdet:
Rådgivning og kapacitetsopbygning for elever med
funktionsnedsættelser på erhvervsuddannelserne
3,2 0 0 3,2
I alt** 11,7 10,4 7,1 29,2

Note: * 29 millioner kroner finansieres af midler fra Satspuljeaftalen for 2019 og 0,2 millioner kroner finansieres af Børne- og Undervisningsministeriet.