Hop til indhold

Børn, unge og voksne i uddannelse har fået sat deres trivsel og undervisningsudbytte på prøve under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har derfor indgået en aftale om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen. Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien – særligt til de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver i løbet af foråret og sommeren, eller som har særlige behov. Initiativerne omfatter både grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelser.

Derudover afsættes særskilt 122 millioner kroner til uddannelsesforlængelser og skolepraktik på erhvervsuddannelserne, hvor det i særlig grad har været vanskeligt at undervise virtuelt i praktiske fag.

For at give skoler og uddannelsesinstitutioner størst mulig frihed og fleksibilitet har regeringen fremsat et ændringsforslag til den såkaldte nødlov. Ændringsforslaget giver midlertidigt – foreløbigt frem til sommerferien 2021 – mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov. Det er hensigten, at det skal være op til den enkelte skole og institution at vurdere, om pengene for eksempel bedst bruges til supplerende undervisning, to-lærerordninger eller turboforløb.

Med aftalen bliver det muligt for lærere, undervisere og pædagoger i grundskolen, ungdoms- og voksenuddannelser at arrangere kortere udendørs møder med op til fire elever eller kursister i faste trivselsgrupper under forsvarlig afstand. Målgruppen er elever, som udviser tegn på mistrivsel og dalende motivation. Dette sker efter aftale med sundhedsmyndighederne, og der udarbejdes retningslinjer for dette.

Derudover afsættes der i alt 88 millioner kroner til at styrke elevernes trivsel. Heraf målrettes 44 millioner kroner til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til indsatser for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Der afsættes også en ramme til klubberne på 15 millioner kroner.

”Vi har som samfund et ansvar for at give vores unge mennesker de bedste forudsætninger for at fortsætte deres uddannelse og komme videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Vi skal samtidigt sikre, at mistrivslen ikke slår rod. Jeg håber inderligt, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil gøre en forskel for vores børn og unge og skabe lidt luft og lys i en svær tid,” siger børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Et godt skridt fremad, men vi er ikke i mål. I Venstre glæder vi os over, at vi med aftalen styrker PPR så de børn, der mistrives voldsomt under nedlukningen, kan få hjælp her og nu. Det er der desværre behov for, for ensomhed, angst, selvskade og manglende motivation har ulykkeligvis ramt alt for mange børn og unge, i takt med at skolelukninger og coronabegrænsninger trækker ud. Derfor skal skolerne også åbnes på en smittesikker facon, og det kæmper vi videre for. Heldigvis får vi med aftalen sikret en lille genåbning gennem trivselsgrupperne for de hjemsendte elever, og vi afsætter penge til målrettede trivselsindsatser i samarbejde med klub og fritidsliv. Penge og frihed til at løfte eleverne fagligt og få genskabt læringslyst, klassefællesskaber og motivation ovenpå nedlukningen er vigtigt og meget tiltrængt, og den indsats påbegynder vi nu med denne aftale, som vi længe har efterspurgt,” siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

”Dansk Folkeparti bakker op om aftalens intention om at understøtte en indsats her og nu for at bedre trivsel og tage hånd om det faglige efterslæb for eleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at vi giver en høj grad af frihed til at vælge de rigtige indsatser for bedst muligt at understøtte det enkelte barn. Det er helt afgørende, at der med aftalen åbnes for fysiske udendørs møder. Som opfølgning på denne aftale mener Dansk Folkeparti, at det er nødvendigt med en styrket indsats for trivsel og faglighed hen over sommeren og tiden derefter. Dansk Folkeparti forventer derfor, at regeringen som opfølgning på denne aftale tager initiativ til drøftelser om, hvilken indsats der er nødvendig, og at der sikres de nødvendige midler dertil,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

“Aftalen er en akut frihedsreform til skolerne, der nu får mulighed for at bruge ressourcerne lokalt på den måde, der giver mening for børnene. Nogle steder vil der være brug for skovture og korte dage i små hold, andre steder for flere timer med to voksne eller et turboforløb. Nu bliver der frihed til at vælge selv, og der kommer flere midler med ud til arbejdet. Endelig giver vi mere tid og hjælp til de elever på erhvervsuddannelserne, der har haft det sværest under nedlukningen,” siger børne- og undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

”Det vigtige for Radikale Venstre er, at eleverne kommer tilbage til stærke fællesskaber. Vi vil gerne have en kortere skoledag, hvor eleverne er tæt på læreren i små hold. Med aftalen giver vi nye muligheder for SFO’er, klubber og foreninger, og vi prøver at gøre op med kun at lappe huller, ved at bruge situationen til at give eleverne noget andet: Vi vil have de ypperste kokke, forfattere, sportsudøvere, videnskabsfolk og virksomhedsledere som digitale gæstelærere til at skabe oplevelser i undervisningen, begejstring, faglig stræben og fællesskab,” siger børne- og undervisningsordfører Lotte Rod (RV).

”Det er en vanskelig tid for mange børn og unge, og der påhviler de ansatte i undervisningssektoren og fritidsinstitutionerne et kæmpe ansvar for at bidrage til at bringe dem gennem coronakrisen, så trivselsmæssige og faglige udfordringer håndteres bedst muligt. Jeg er glad for, at vi med aftalen tilfører 600 millioner kroner til en akut indsats med at løse de mange opgaver. De bør hurtigt følges op af yderligere midler til en mere langsigtet indsats,” siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).

“Konservative har haft fokus på at skabe det bedst mulige faglige løft for elever i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Særligt glæder det os, at det i grundskolen nu bliver muligt at konvertere den understøttende undervisning til fagtimer – det kæmper vi også for, når Danmark ikke er ramt af en pandemi. Vi har også kæmpet for et højere beløb til PPR for at tage hånd om de elever, der er i alvorlig mistrivsel. Vi er tilfredse med, at aftalen tager hånd om det faglige og sociale efterslæb, men vi er stadig ikke i mål. Derfor er det vigtigt at drøftelserne fortsættes,” siger ordfører for grundskole Mai Mercado (KF) og ordfører for uddannelse Katarina Ammitzbøll (KF).

”I Nye Borgerlige mener vi, at alle børn og unge skal tilbage i skole. Det ser der desværre ikke ud til at være flertal for, men i det mindste må vi så sikre en hjælp til de elever, der er særligt ramt. For os er det vigtigt, at skolerne får maksimal frihed til selv at vurdere, hvordan de ramte elever hjælpes bedst muligt. Det er ude på de enkelte skoler, de ved, hvordan man fagligt løfter og trivselsmæssigt favner de børn, der har lidt under nedlukningen. Det skal politikerne på Christiansborg ikke diktere,” siger undervisningsordfører Mette Thiesen (NB).

“Det er glædeligt, at et bredt politisk flertal er enige om markant at prioritere vores børn og unge. For om nogen har de personligt mærket de negative konsekvenser af corona. Vores børn og unge har ikke bare opbygget et fagligt afsavn, men også et socialt. Dette dobbelte afsavn er denne aftale et godt svar på,” siger Uffe Elbæk (Frie Grønne).

Liberal Alliance og Alternativet står også bag aftalen.

Håndtering af fagligt efterslæb

 • Der afsættes en ramme på 390 millioner kroner i 2021, så skoler og uddannelsesinstitutioner kan give et fagligt løft til særligt de børn, unge, og voksne , der skal til afsluttende prøver og eksaminer i løbet af foråret og sommeren, herunder blandt andet en ramme på 12 millioner kroner til digitale gæstelærerforløb i form af blandt andet masterclasses mv. For så vidt angår den del af midlerne som går til de kommunale skoler, vil regeringen søge at indgå en aftale med KL, der sikrer, at midlerne hurtigst muligt kommer helt ud på de enkelte folkeskoler.
 • Midlerne kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, to-lærer-ordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb. Skolerne gives i vidt omfang frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet. 
 • Aftalepartierne er enige om forlænge uddannelsesforløbene på erhvervsuddannelserne i lyset af den de svære forudsætninger for at undervise virtuelt i praktiske fag og færdigheder. 122 millioner kroner afsættes til uddannelsesforlængelser i 2021.

Trivslen skal styrkes

Trivselsgrupper af op til fire elever

Efter dialog med sundhedsmyndighederne åbnes der for kortere udendørs møder i faste trivselsgrupper med op til fire elever og en lærer/underviser/pædagog. Målgruppen er elever og kursister, som udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel. Der udarbejdes i samarbejde med sundhedsmyndighederne retningslinjer for møderne

Ramme til trivselsindsatser på 88 millioner kroner

Der afsættes 88 millioner kroner til aktiviteter, der understøtter trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det kan være sociale og faglige aktiviteter for elever og studerende samt indsatser for de elever, der har eller har haft det svært under nedlukningen. Midlerne fordeles således:

 • Ramme på 44 millioner kroner til indsatser i regi af PPR.
 • Ramme på 15 millioner kroner til klubberne.
 • Ramme på 10 millioner kroner til kultur- fritids- børne- og idrætsforeningerne mv.
 • Ramme på 10 millioner kroner til elevråd.
 • Ramme på 5 millioner kroner til fondssamarbejde.
 • 1 million kroner til en forårsmotionsdag.
 • 3 millioner kroner til erfaringsopsamling og analyse af eksisterende registerdata.
Øvrige indsatser, til at styrke trivsel

Der igangsattes straks en indsats, hvor forældre, lærere, undervisere, pædagoger og andre voksne med daglig kontakt med eleverne opfordres til at have øget fokus på trivsel. I indsatsen indgår blandt andet et forældrebrev med gode råd til at understøtte børnenes trivsel samt et brev til alle hjemsendte elever med oplysninger om, hvor de kan få hjælp. Der udarbejdes også fælles breve sammen med sektoren med en række anbefalinger, for eksempel at alle børn og unge er i daglig kontakt med skolen. Initiativet omfatter både grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelser.

Ramme til uddannelsesforlængelser og skolepraktik på erhvervsuddannelserne på 122 millioner kroner

Der afsættes 122 millioner kroner til at give institutionerne for erhvervsrettet uddannelse mulighed for:

 • at forlænge grundforløbshold på grundforløbets 2. del med op til to uger for hold, der færdiggør forløbet i forår og sommer 2021.
 • individuelt at forlænge elever på GF2, der færdiggør GF2 i forår og sommer 2021, med op til 4 uger, hvis skolen for eksempel vurderer, at eleven vil være i risiko for ikke at bestå grundforløbsprøven.
 • supplerende undervisningsuger i hovedforløbet svarende til manglende praktisk undervisning til elever, som står over for den afsluttende prøve, herunder svendeprøve, men som følge af nedlukningen ultimo 2020 og overgang til nødundervisning ikke har fået praktisk undervisning i sidste skoleperiode.
 • at forlænge ordningen med ekstraordinær skolepraktik til og med 15. juli 2021. Udmøntningen af ekstraordinær skolepraktik sker sammen med arbejdsmarkedets parter.