Hop til indhold

OBS

Den 17. december 2021 er det blevet besluttet, at alle dagtilbud m.v. – og ikke kun i områder med høj smitte – [pr. 19. december 2021]  er omfattet af en række opfordringer til tilrettelæggelse af dagtilbuddet m.v. Der er herudover [pr. 19. december 2021] indført krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende samt ret til visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og grundskoler. Som følge af dette er der ikke længere en opfordring til lokalt at overveje brug af værnemidler for ansatte og forældre i grundskolen.

Test af alle børn og medarbejdere to gange om ugen. Opfordring til vaccination. Og undervisning i stamklasser. Det er nogle af de knapper, der kan skrues på for at sikre, at elever og ansatte trygt kan vende tilbage i skole, selvom der stadig er høj smitte i samfundet.

Den 8. december besluttede Folketinget på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen at gennemføre en midlertidig hjemsendelse af eleverne i grundskolen. I indstillingen bemærkede Epidemikommissionen, at der bør forberedes et set-up, så børnene som udgangspunkt kan komme tilbage i skolerne den 5. januar 2022, selvom der stadig er høj smitte i samfundet. Dette set-up er Børne- og Undervisningsministeriet nu klar med.

”Vi har skabt et set-up, der skal sikre, at skolerne kan holde åbent, selvom smitten er høj i samfundet. Det bliver en lidt anderledes hverdag, og skolerne står endnu en gang med en opgave, som kræver ekstra kræfter. Jeg er overbevist om, at vi nok skal komme igennem det, når alle løfter i flok. Jeg vil endnu en gang opfordre forældrene til at få deres børn vaccineret, for vaccinationer er det allervigtigste våben i bekæmpelse af smitte,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Elementer i genåbningen af grundskolerne – alle fra og med den 5. januar 2022 – er:

Vaccination

Det er afgørende for at holde skolerne fysisk åbne, at flest muligt er vaccinerede. Derfor opfordrer myndighederne på det kraftigste alle forældre til at lade deres børn fra 5 år vaccinere. Find information om vaccination af 5-11-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Test

De nuværende anbefalinger om screeningstest og test ved smitte i skoler udvides i forbindelse med genåbningen:

 • Alle elever fra og med 1. klasse og medarbejdere opfordres til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt, dvs. også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.
 • Alle medarbejdere i dagtilbud m.v. – herunder også vaccinerede og tidligere smittede – omfattes fra den 5. januar 2022 også af opfordringen til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt.
 • Anbefalingen om test ved smitte i skolen udvides, så alle elever – både vaccinerede og ikke-vaccinerede – testes hurtigst muligt og på 4. og 6. dagen, hvis de har været i kontakt med en smittet. Elever kan fortsat være i skole imens de testes, men ved positivt testsvar bør eleven straks gå i isolation.

Gratis selvtest for alle elever og medarbejdere

Den nuværende testkapacitet på skoler og i dagtilbud m.v. udvides:

 • Mulighed for gratis selvtest til alle elever og medarbejdere i grundskolen samt medarbejdere i dagtilbud m.v. til brug for de ugentlige screeningstests og 0. dagstest.

Organiseringen af undervisningen og andre aktiviteter

Folkeskoler og fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag:

 • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser.
 • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
 • Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
 • Anbefalinger om lokalt at overveje brug af værnemidler for ansatte og forældre, for eksempel ved at forældre/besøgende bør bære mundbind indendørs, at aflevering/afhentning sker udendørs, og at ansatte gives ret til at bære visir.

Derudover anbefales alle grundskoler fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger om hyppig udluftning, god hygiejne og rengøring.

Det bemærkes, at der fortsat gælder særlige anbefalinger for dagtilbud i forbindelse med høj smitte. Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det således, at kommunen iværksætter følgende tiltag:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Retningslinjer og spørgsmål og svar vil løbende blive opdaterede.

Læs også nyhed fra 18. december 2021 om "Nye tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af stigende smitte med COVID-19"