Hop til indhold

Sommeroptaget for FGU viser, at der startede færre elever på FGU-institutionerne i 2021 end i 2020. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Ifølge opgørelsen var der i august 2021 en tilgang på 2.622 elever. Det er 1.058 færre elever end i august 2020 og svarer til et fald i tilgangen i denne måned på knap 30 procent sammenlignet med samme måned sidste år. 

Implementeringen af FGU har været udfordret blandt andet af COVID-19 og forskellen i tilgangen kan bære præg heraf. Derudover er FGU stadig relativt ny og grundet diverse startudfordringer, er der endnu ikke overblik over, hvordan tilgangen til uddannelsen normalt fordeler sig i løbet af et år. Der er derfor tale om et øjebliksbillede.

En rapport fra november 2021 viser desuden, at der hersker forskellige opfattelser af, hvilke unge der er i målgruppen for FGU, og hvordan den enkelte unges forløb skal se ud, herunder hvilke mål det er realistisk for den unge at opnå og varigheden af forløbet.

”Der er alt for mange unge, der har slået sig på skolesystemet, og hvor FGU’en kan noget andet, nemlig give dem både faglig, social og personlig støtte. Jeg tror, at alle har et ønske om, at vi får det til at fungere. Det tager tid at lave en helt ny uddannelse. Regeringen har allerede løftet området med 300 millioner kroner mere end det, der oprindeligt var afsat, og vi har lige sat 150 millioner mere af med finansloven. Samtidigt anerkender jeg, at vi ikke er i mål. Vi følger op løbende, og derfor etablerer vi nu et samarbejde med sektoren, der skal kigge på konkrete løsninger,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren ønsker desuden dialog med KL og en lang række borgmestre om, hvordan samarbejdet mellem de kommunale ungeindsatser og FGU-institutioner kan forbedres.

Ifølge ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ skal der i 2022 gøres status over de unges uddannelsesadfærd og effekterne af FGU samt den samlede reformøkonomi.

Du kan finde mere statistik om FGU her (uddannelsesstatistik.dk)

Hvad er den forberedende grunduddannelse

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der endnu ikke har gennem-ført en ungdomsuddannelse eller er i arbejde. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, herunder produktionsskolerne og tilbud på VUC, og skal være med til at indfri det politiske mål om, at 90 procent af alle unge i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu) samt basis, der giver mulighed for løbende optag. Det er den kommunale ungeindsats (KUI) i hver kommune, der har ansvar for at vurdere, om den enkelte unge er i målgruppen for FGU.

Læs mere om FGU her.