Hop til indhold

Undervisningen i dette skoleår har ikke været optimal, og perioderne med hel eller delvis hjemsendelse og nødundervisning har været lang. Derfor er denne årgang  
anderledes stillet i forhold til prøverne end tidligere årgange, og det er vigtigt at elevernes første erfaringer med at gå til eksamen er god. På den baggrund er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance blevet enige om at ændre prøveaftalen, så noget af eksamenspresset tages af elevernes skuldre.

Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt den 5. februar (inklusiv en mindre justering den 12. februar). Ændringen består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven.

Aftalepartierne er også enige i, at der ikke justeres i aftalen i forhold til de gymnasiale prøver. Det skyldes, at der i aftalen fra februar 2021 allerede i høj grad er taget højde for perioderne med fjernundervisning. For eksempel skal eleverne til skriftlig prøve i dansk, hvor eleven kan vælge mellem forskellige emner i prøvesættet, og lærerne kan tilpasse de mundtlige eksamensspørgsmål, så eleverne ikke kommer op i stof, de ikke kan forventes at være godt nok inde i på grund af den lange hjemsendelsesperiode.

”I den her situation er der ingen nemme løsninger. Det er helt afgørende, at eleverne kommer til eksamen og får mulighed for at vise, hvad de kan. Men det er også vigtigt, at vi tager hensyn til den helt særlige situation, der præger dette skoleår. Med den her løsning letter vi en del af presset for nogle af de yngste elever, der går til prøve for første gang, og vi sikrer samtidig, at eleverne får den eksamenstræning, de har brug for. Samtidig har vi allerede med aftalen fra februar 2021 sikret, at gymnasieeleverne ikke skal op i stof, som de ikke kan forventes at have tilegnet sig på grund af den lange periode med fjernundervisning,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

“Der er så meget corona-uro i forvejen, og derfor giver det rigtig god mening, at vi fastholder februaraftalen om årets eksamener, så de eksamensplaner og forberedelse, der er arbejdet efter siden, ikke kastes op til diskussion igen. Den mindre justering på 9. og 10. klasses afgangseksamen giver også god mening, da vi med den model fastholder eksamensplanen, men samtidig tillægger årskaraktererne mere værdi og giver mere ro i maven for de elever, der har oplevet store udfordringer med den langvarige hjemmeundervisning,” siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

”For Dansk Folkeparti er det vigtigste, at vi holder ro omkring den aftale, vi indgik i februar om håndtering af prøver med den indbyggede fleksibilitet, som er i den aftale. Det er afgørende, at vi fastholder, at alle elever fortsat oplever at komme til eksaminer,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

”Jeg kan godt forstå de elever, der synes, det er svært at skulle til afgangsprøve, efter at de har været sendt hjem så længe. Omvendt betyder det også noget for mange elever at slutte skolen med en prøve. Den balance har vi prøvet at ramme, og nu kan folkeskoleeleverne få skuldrene lidt ned, samtidig med at vi ikke piller for meget ved tingene, for det er heller ikke til at holde ud, at tingene hele tiden bliver lavet om, og man ikke ved, hvad man kan regne med," siger undervisningsordfører Lotte Rod (RV).

”Jeg er glad for, at vi efter den lange nedlukningsperiode, der også har ramt eleverne meget forskelligt, har kunnet blive enige om at justere aftalen om prøver, så eleverne i 9. og 10. klasse får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Enhedslisten havde dog gerne set, at eleverne på de gymnasiale uddannelser var blevet omfattet af en lignende ordning,” siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).

”COVID-19-nedlukningen af skoler og ungdomsuddannelser har varet meget længe og lagt et stort pres på hele sektoren – elever og lærere. Vores aftale fra februar om at mindske antallet af eksamener er derfor nødvendig at fastholde. Vi er glade for, at vi har fået åbnet skolerne for alle årgange, men fordi eleverne stadig ikke er fuldt tilbage, mener vi, at det er rigtigt at nedjustere eksamenskravene til grundskolen, men ikke aflyse. Eksamener er vigtig træning til de videre uddannelsesforløb. Forhåbentligt kan vi se frem til et normalt skoleår efter sommerferien,” siger grundskoleordfører Mai Mercado (KF) og uddannelsesordfører Katarina Ammitzbøll (KF).

Læs tillæg til aftaleteksten (pdf)

Fakta: Disse eksamener skal eleverne til

Skema over prøver i sommeren 2021

Grundskolen

Trin Prøver der afholdes, jf. prøveaftale februar 2021
8. klasse Alle prøver er aflyst
9. klasse Dansk (skriftlig og mundtlig)
Matematik (skriftlig)
Engelsk (mundtlig)
10. klasse Dansk og matematik (skriftlig og mundtlig)
 

Gymnasiale uddannelser

Trin Prøver der afholdes, jf. prøveaftale februar 2021
 1.g En mundtlig udtræksprøve.
 2.g En mundtlig udtræksprøve.
 3.g SRP/SOP (mundtligt forsvar).
Dansk (skriftlig).
To mundtlige prøver i studieretningsfag A/B-niveau eller andet A-niveaufag.
Tre mundtlige prøver for htx-elever, der ikke har valgt at gennemføre den mundtlige prøve i SOP.
 1.hf To mundtlige prøver i naturvidenskabelig faggruppe.
 2.hf Dansk (skriftlig).
Tre mundtlige prøver.
 Hf-enkeltfag 0-4 prøver:
Dansk (skriftlig), EP-forsvar hvis muligt ellers
Udelukkende mundtlige prøver.
 GSK 0-4 prøver: 
Dansk (skriftlig) hvis muligt ellers
Udelukkende mundtlige prøver.
 GIF Dansk som andetsprog (skriftlig).
Tre mundtlige udtræksprøver.
 SOF 0-4 mundtlige prøver.
Eux-elever, der afslutter EOP/EP (mundtlig forsvar)
Dansk (skriftlig)
Yderligere to mundtlige prøver
Eux-elever der ikke afslutter En mundtlig prøve