Hop til indhold

I forlængelse af aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter fra april 2019 blev der igangsat eftersyn af henholdsvis institutionsudviklingen samt taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelsesområdet. Analysearbejdet er fortsat under den nuværende regering.

Som led i de to eftersyn er der inddraget ekstern konsulentbistand til to analyser. De endelige eksterne analyser er nu blevet færdige.

Den ene analyse er udarbejdet af Struensee og co., der som led i eftersynet af taxameter- og tilskudssystemet har foretaget en omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet. Denne har blandt andet kortlagt institutionernes omkostningsstruktur, centrale omkostningsdrivers, tilpasningsevne og økonomiske bæredygtighed.

Analysen undersøger blandt andet institutionernes marginalomkostninger, det vil sige, om den gennemsnitlige udgift per elev falder, jo flere elever der er på en uddannelser. Analysen finder, at der er faldende marginalomkostninger på en række uddannelser, særligt stx, og hhx, men ikke på alle uddannelser. Generelt er sammenhængen tydeligst på store skoler, der kan oprette større hold.

Den anden analyse er udarbejdet af Implement Consulting Group i samarbejde med Damvad Analytics, der som led i eftersynet af institutionsudviklingen på undervisningsområdet, har foretaget en kortlægning af institutionsudviklingen på ungdomsuddannelsesområdet, herunder centrale drivers bag denne udvikling.

Analysen peger overordnet på, at institutionslandskabet har udviklet sig markant over de seneste to årtier. Mens nogle institutioner har oplevet elevfremgang, har andre institutioner oplevet tilbagegang. Institutionerne har i varierende grad taget initiativ til nye former for institutionssamarbejder og fusioner med andre uddannelsesinstitutioner – fusioner, som i nogle tilfælde har resulteret i store institutioner, der spænder over mange afdelinger og dækker store geografiske områder.

Læs Implements analyse

Hovedrapport (pdf)

Appendiks (pdf)