Hop til indhold

Ikke alle unge i den danske folkeskole har lige gode forudsætninger for at videreuddanne sig. Nogle elever har ikke de faglige forudsætninger for at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.  Evalueringen af forsøgsprogrammet ”Turboforløb for fagligt udfordrede elever” peger på intensive læringsforløb som en mulig del af løsningen.

I forsøgsprogrammet er to turboforløb af to ugers varighed, målrettet ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse blevet udviklet, afprøvet og evalueret. Begge turboforløb har fokus på faglig undervisning i dansk og matematik, er gennemført på elevens egen skole og blevet efterfulgt af et otte ugers mentorforløb.

De elever, som har deltaget i et af forsøgets turboforløb, klarer sig lidt bedre i dansk og matematik end kontrolgruppen af elever, der har deltaget i almindelig undervisning, eller som har modtaget alternative understøttende indsatser. Turboforløbets små positive effekter på elevernes dansk- og matematikkompetencer ses både et par måneder og mere end et år efter forløbets afslutning. Særligt udsatte elever med et fagligt efterslæb eller en svag social baggrund synes at have gavn af at deltage i et turboforløb.

Fordi turboforløbene bliver gennemført som en kort, intensiv indsats på elevens egen skole og af elevens egne lærere og pædagoger, er de relativt billige at gennemføre.

Evalueringen er gennemført af Trygfondens Børneforskningscenter i samarbejde med Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Om forsøgsprogrammet

  • Turboforløb for fagligt udfordrede elever er et satspuljeinitiativ, der er gennemført som et lodtrækningsforsøg med tre forsøgsrunder i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.
  • I alt 230 skoler og mere end 3.000 elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse i perioden 2016-2019, har deltaget i forsøg med turboforløb.
  • Rapporten undersøger effekterne af at deltage i turboforløb på elevernes faglige læring målt på de nationale test i 8. klasse samt standpunktskarakterer og afgangsprøven i 9. klasse, og på elevernes sociale og personlige kompetencer målt på den nationale trivselsmåling i 8. og 9. klasse, skolefravær i 8. og 9. klasse, uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse og spørgeskemadata. 
  • Rapporten er baseret på et omfattende datagrundlag fra Danmark Statistik, Styrelsen for It og Læring samt en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 8. klasseelever på de deltagende skoler.