Hop til indhold

Regeringen har besluttet med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne stemmer og Partiet Fremad at afsætte 61,5 millioner kroner i 2020 til en samlet pakke, som skal hjælpe med at fastholde eleverne på erhvervsuddannelserne og sikre, at flere elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) kan komme i praktik i en virksomhed. 

“Ingen adgang til værksteder eller dårligere mulighed for at finde læreplads kan have bremset nogle elever på erhvervsuddannelserne og på erhvervsgrunduddannelsen for at kunne komme godt videre med deres uddannelse. Corona har uden tvivl sat sine spor i de unges forår, men forhåbentlig hjælper pakken med, at nedlukningen ikke sætter varige aftryk på de unges videre uddannelse,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

“Venstre har gennem længere tid presset på for, at elever på erhvervsfaglige uddannelser, der ikke har kunnet tilegne sig grundlæggende færdigheder gennem skærm og fjernundervisning, kan få lov til at indhente det med en forlængelse af deres undervisning. Det kommer nu på plads til gavn for de mange elever, der har oplevet, at deres uddannelser blev svigtet under nedlukningen. Vi er også glade for, at vi nu sikrer EGU-eleverne en parallel til løntilskudsordningen, så de elever ikke falder helt uden for arbejdsmarkedet. Det er kun rimeligt, at elever med samme uddannelse og -forløb også stilles lige,” siger Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører for Venstre.

”Dansk Folkeparti er rigtig glade for, at vi med denne aftale kan sikre understøttelse af de unge på EUD og EGU, som pga. covid-19-forløbet er udfordret på deres uddannelser. Det er vigtigt, at vi sikrer mulighed for, at de unge får den supplerende hjælp og undervisning, de har brug for, for at komme godt videre med deres uddannelser,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, erhvervsuddannelsesordfører for Dansk Folkeparti.

”Nu sørger vi for, at erhvervsskoleelever får mulighed for at indhente det forsømte efter nedlukningen af skolerne, og vi sørger for, at egu-eleverne ikke står ringere end andre i forhold til at få en praktikplads. Det betyder kort sagt, at man som egu- eller erhvervsskoleelev ikke skal være nervøs for at komme bagerst i job- og lærlingekøen oven på et forår præget af coronaepidemien. Det er en god aftale og det eneste rimelige over for eleverne,” siger Anne Sophie Callesen, ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre.

”Med aftalen giver vi en hjælpende hånd til de elever, der pga. coronakrisen har brug for mere undervisning inden de afslutter deres grundforløb, og så sikrer vi de unge på erhvervsgrunduddannelserne. De blev glemt i trepartsaftalen om lærlinge og kunne derfor se langt efter at få en praktikplads i en virksomhed. Det havde været et dødsstød til en uddannelse, som for en gruppe af sårbare unge er den helt rigtige vej. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi hurtigt har fundet en løsning,” siger Jacob Mark, undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Corona-nedlukningen har desværre ført til, at mange elever på både erhvervsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelsen under FGU står i risiko for at få afbrudt deres uddannelse. Jeg håber, vi med aftalen her kan sikre, at flere får mulighed for at komme videre i deres uddannelsesforløb,” siger Jakob Sølvhøj, erhvervsuddannelsesordfører for Enhedslisten.

”Særlig støtte til EUD-eleverne pga. COVID er vigtigt. Tilbud om op til fire ugers ekstra GF2-undervisning er i allersidste øjeblik, men forhåbentlig kan det gavne nogle elever. Flere elever er blevet klemt pga. nedlukning, og derfor er det rigtig godt at få suspenderet regler vedr. antal gange, man kan starte på grundforløbet i 2. halvdel af 2020. Covid-19 skal ikke få lov til at bremse nogen uddannelse. Endelig med EGU-løntilskud kan vi holde hånden over de svageste,” siger Katarina Ammitzbøll, ungdomsuddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti.

”Coronakrisen skal ikke koste erhvervsskoleeleverne deres uddannelse. Derfor bruger vi nu 61,5 millioner kroner på, at eleverne på EGU kan komme i praktik og i mål med deres studier,” siger Torsten Gejl, Alternativet. 

Nye Borgerlige, Liberal Alliance, De frie grønne stemmer og Partiet Fremad bakker også op om aftalen.

Med pakken kan elever på erhvervsuddannelserne efter individuel vurdering få op til fire ugers ekstra undervisning, inden de aflægger grundforløbsprøven. Det gælder for elever, der gør grundforløbets 2. del færdig i sommeren 2020 og ikke vurderes at kunne bestå grundforløbsprøven. Det er også besluttet, at for de elever, der måtte vælge at starte forfra på et grundforløb, vil det i andet halvår af 2020 ikke tælle med som et uddannelsesforsøg.

Endelig kan private arbejdsgivere modtage et løntilskud for nye lærepladsaftaler med elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) under FGU i resten af 2020. Det skal øge incitamentet til at ansætte EGU-elever. Denne elevgruppe er ikke omfattet af Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalancen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Hvad består pakken af? 

På erhvervsuddannelserne:

  • Forlænget grundforløb: Skolerne kan efter en konkret individuel vurdering tilbyde elever, der vurderes at være i risiko for ikke at kunne bestå grundforløbsprøven, op til fire ugers ekstra undervisning, inden de aflægger prøve. Forslaget omfatter elever, som færdiggør grundforløbets 2. del sommeren 2020.
  • Ekstra klip: Elever kan i dag højst blive optaget tre gange på grundforløbets 2. del. For at sikre at flest mulige erhvervsuddannelseselever gennemfører deres uddannelse, suspenderes denne regel midlertidigt resten af 2020, så uddannelsesstart på grundforløbets 2. del ikke tælles med som et uddannelsesforsøg.

På erhvervsgrunduddannelsen:

  • EGU løntilskud: Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for FGU-elever er ikke omfattet af Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalancen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), da uddannelsen ikke er omfattet af AUB-ordningen. Med trepartaftalen blev der etablereret en ny løntilskudsordning for erhvervsuddannelseselever fra 1. maj til 31. december 2020. For også at styrke EGU-elevernes mulighed for at få en praktikaftale med en virksomhed, indføres et ekstra tilskud til private arbejdsgivere for nye egu aftaler med virksomhedspraktik, som indgås i resten af 2020. Tilskuddet vil blive udmøntet som et tillæg til den eksisterende bonusordning på egu.