Hop til indhold

For nyligt viste en omfattende evaluering af de nationale test fra VIVE, at resultaterne på elevniveau er relativt usikre og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen. Omvendt kan testresultaterne bruges til at sige noget om den faglige udvikling i folkeskolen overordnet set.

På den baggrund har partierne bag folkeskoleforliget – Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance – indgået en aftale om sammen at skabe et nyt og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, der ligesom i dag er ens over hele Danmark og omfatter alle elever på udvalgte årgange.

Aftalen betyder samtidig, at de nationale test ikke sættes i bero, men gennemføres i testperioden fra den 1. marts til og med 30. april, jf. nedenstående.

Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til et sådant nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som kan være udgangspunktet for videre forhandlinger.

Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem skal skabe gennemsigtighed for forældre og elever i forhold til elevens faglige standpunkt, understøtte det pædagogiske arbejde i klasseværelserne, give et styringsmæssigt indblik i skolernes faglige formåen samt et ledelsesmæssigt indblik i lærernes undervisning.

Frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem er klar, vil der være en overgangsordning:

  • For skoleåret 2019/2020 gælder, at skolerne får mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin. De 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksamenerne i 9. klasse skal dog fortsat gennemføre de nationale test. Derudover gennemfører et repræsentativt udsnit af landets klasser de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau. Skolerne vil ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.
  • For skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt system er udviklet, gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet mindre forbedringer af det eksisterende testsystem. De obligatoriske nationale test - det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende som i dag - gennemføres fra dette skoleår, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft. Forbedringerne skal gøre testene mere retvisende på elevniveau. 

Skoler, som ønsker eller skal gennemføre nationale test i dette skoleår, skal gøre det i perioden 1. marts til 30. april 2020.

”De nationale test har vist sig at være for usikre på elevniveau. Elever og forældre skal føle sig sikre på de tilbagemeldinger, de får. Derfor er det fornuftigt at give skolerne frihed til ikke at gennemføre dem i år, og sammen udvikle et mere sikkert evaluerings- og bedømmelsessystem, som folk kan stole på,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Vi har landet en god aftale, der både laver midlertidige ændringer i de nuværende nationale test, så de bliver bedre, men også en aftale, der slår fast, at vi fremover skal have et nationalt test og evalueringssystem. Systemet skal dels bruges som styringsredskab, dels som pædagogisk værktøj og også til at måle den enkelte elevs faglige udvikling. På den måde sikrer vi, at ingen elever overses og dermed ikke får den faglige hjælp, som de har behov for. Venstre ønsker derfor fremadrettet, at vi får mere gennemsigtighed for forældrene og øger den faglige og ikke mindst pædagogiske anvendelse for lærerne,” siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

”For Dansk Folkeparti har det været afgørende, at kontinuiteten i gennemførelsen af de nationale test fastholdes samtidig med, at vi anerkender og håndterer de udfordringer, som evalueringen har vist på den individuelle brug af testene. DF er tilfredse med, at der dermed sikres fortsat mulighed for at følge udviklingen på klasse, skole og nationalt niveau, mens vi sammen med folkeskolens parter arbejder på at udvikle et nyt system på grundlag af evalueringen og ekspertgruppens anbefalinger,” siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

”Nu får vi sat en stopper for meningsløse test, som har fyldt elever, lærere og forældre med frustration. I stedet får vi udviklet et kvalificeret evalueringssystem, der kan give en troværdig og relevant evaluering af elevens faglige standpunkt og dermed bruges af lærerne som pædagogisk redskab til at løfte alle elevers læring og udvikling. Det vil give mening for arbejdet i skolen,” siger skoleordfører Marianne Jelved (RV).

”SF havde gerne sat hele det nationale testsystem i bero, indtil vi havde fået det erstattet af et meningsfuldt pædagogisk værktøj, som lærerne kan bruge til at arbejde med elevernes faglighed. Nu bliver det i stedet frivilligt for cirka 80 % af skolerne, om de vil gennemføre testene, og det er rigtig godt. Det vigtigste er dog, at hele forligskredsen med aftalen forpligter sig til at afskaffe det nationale testsystem, som vi kender det. Det er en milepæl i nyere dansk skolepolitik,” siger børne- og undervisningsordfører, Jacob Mark (SF).

”Aftalen sikrer, at vi også i fremtiden har et system, der måler på skolebørnenes faglighed. Det er helt afgørende for, at vi har en folkeskole i verdensklasse, og vores børn får de bedste forudsætninger for at klare sig godt efter 10 års skolegang. Det Konservative Folkeparti er for test og karakterer - for når man kender niveauet, så ved man også, hvordan man kan løfte det,” siger undervisningsordfører Mai Mercado (K).

”Med aftalen bevarer vi principperne og formålet med de nationale test. Samtidig forbedrer vi systemet der, hvor eksperterne har anbefalet det. Det er en saglig og pragmatisk løsning, som vi i Liberal Alliance er glade for,” siger uddannelsesordfører Henrik Dahl (LA).