Hop til indhold

Rådgivningsgruppen for evaluering af de nationale test har netop afleveret en række anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes videre med de omdiskuterede nationale test.

En ny evaluering viser således blandt andet, at testene i deres nuværende form er relativt usikre, når det kommer til den enkelte elevs resultat. På den baggrund anbefaler et flertal i rådgivningsgruppen, at de eksisterende test i sin nuværende form bør gives en timeout.

Rådgivningsgruppen, der er bredt sammensat, anbefaler desuden i enighed blandt andet:

  • At der fortsat skal være test, men at de skal udvikles og forbedres på en række punkter.
  • At det adaptive princip – hvor spørgsmål i testen tilpasses elevens niveau – bør erstattes med lineære test, hvor alle elever får de samme spørgsmål. 
  • At der skal være mere fokus på at modvirke teaching-to-the-test, og at formidling af testresultater bør suppleres med lærernes andre vurderinger af elevens læring, så et testresultat aldrig står alene.
  • At der skal være højere målesikkerhed på elevniveau ved anvendelse af test som pædagogisk redskab.
  • At der skal stilles høje kvalitetskrav til udviklingen af eventuelle nye test. Testene skal have en tydelig sammenhæng med fagenes mål, og de skal bidrage til realiseringen af folkeskolens formålsparagraf.

En hovedkonklusion i evalueringen af de nationale test er, at det volder problemer, at de nationale test både skal fungere som pædagogisk redskab og som styringsredskab. Lærerne er generelt skeptiske over for testene, skolelederne er blandede i deres vurdering, mens de kommunale forvaltningschefer vurderer, at testene styrker muligheden for at følge med i skolernes udvikling.

”Rapporten viser, at der er behov for en nytænkning af nationale test. Regeringen ønsker at finde et ordentligt og holdbart alternativ, hvilket kræver grundige overvejelser. Vi skal nemlig ikke erstatte nationale test med ingenting. Det er fortsat afgørende, at børn og forældre får klar besked om, hvordan det går, så skolerne sikrer, at elever med faglige udfordringer får den nødvendige hjælp,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har på denne baggrund indkaldt folkeskoleforligskredsen til drøftelser af de nationale test i morgen fredag.

Faktaboks

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har undersøgt betydningen og brugen af testene gennem blandt andet observationer af testsituationen, interviews og en spørgeskemaundersøgelse til lærere, skoleledere og forvaltninger.

Styrelsen for It og Læring (STIL) under Børne- og Undervisningsministeriet har foretaget en teknisk gennemgang af testenes statistiske egenskaber, herunder deres pålidelighed på elevniveau. VIVE har desuden været ansvarlig for, at fire uafhængige eksperter har foretaget et fagligt review af STIL’s analyser.

Rådgivningsgruppen består af eksperter og praktikere. Det blev nedsat i august 2018 og skal rådgive ministeriet om det fremadrettede arbejde med de nationale test i folkeskolen.