Hop til indhold

Nyheden er opdateret den 14. april 2020 med tillægsaftale om elever på eux og i ASF-klasser

COVID-19 får nu også betydning for sommerens eksaminer. Det har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Liberal Alliance besluttet.

Afgangseleverne på stx, hhx og htx skal alle op til tre prøver, mens afgangselever på den toårige hf-uddannelse skal op til fire. Det vil sige, at eleverne skal op til færre prøver end normalt.

Resten af prøvekaraktererne erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret.

3.g-elever skal op til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk, og derudover skal eleverne op i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også op til en mundtlig prøve i deres store skriftlige opgave (SRP/SOP). Har eleven afsluttet den store skriftlige prøve i vinterterminen, skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne prøve*.

2.-hf-elever skal op i to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk og to mundtlige prøver i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve*.

Partierne er også enige om, at elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) på grund af de særlige omstændigheder omkring undervisningen i foråret ikke skal til prøver i år, og at de derfor får standpunktskarakterer i stedet for prøvekarakterer.

”Det er vanskeligt at gennemføre prøver i fuldt omfang i lyset af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og den nødundervisning, som har fundet sted. Derfor er jeg tilfreds med det kompromis, vi i fællesskab er nået frem til. Selv om det bliver en anden optakt til studentereksamen, end eleverne havde forventet, håber jeg, at de tager godt i mod løsningen og har forståelse for den helt ekstraordinære situation, COVID-19 har sat os alle sammen i,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

“Intet er lige nu, som det plejer – og det kommer denne sommers studenter til at mærke. I Venstre har vi ønsket, at afgangseleverne kan tage deres studentereksamen så normalt som muligt. Det har vi også fået svar på er sundhedsfagligt muligt. Kompromiset med 3-4 eksamener for 3. G og 2. HF er bedre end ingen eksamen overhovedet - sådan som regeringen desværre har besluttet på folkeskoleområdet. Selvom situationen i år er meget anderledes, skal et ungdomsuddannelsesforløb afsluttes på en ordentlig måde – og der er altså noget helt specielt ved at sætte sig til det grønne bord ved den sidste mundtlige eksamen og vide, at på den anden side af døren venter familie og venner med studenterhuen, og det sikrer vi med aftalen, at årets studenter også vil kunne opleve,” siger Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører for Venstre.

”Det er virkelig ærgerligt, at coronakrisen har gjort det vanskeligt at gennemføre de afsluttende eksamener på ungdomsuddannelserne. Men Dansk Folkeparti er glad for, at der trods alt vil blive gennemført 3 eksamener på gymnasiale uddannelser og 4 på HF,” siger Marie Krarup, gymnasieordfører for Dansk Folkeparti.

”Jeg er først og fremmest glad for, at de kommende studenter nu får klar besked om, hvordan de skal afslutte deres gymnasietid. Det er rigtigt vigtigt, at eleverne og deres lærere og rektorer ved, hvad de skal arbejde hen imod. Med aftalen har vi fundet en fin balance, hvor eleverne afslutter deres uddannelse med at gå til eksamen – samtidigt med at vi tager hensyn til, at vi står i en speciel situation og derfor afholder færre eksaminer end normalt,” siger Anne Sophie Callesen, ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre.

”Jeg er især glad for, at det er lykkedes at nå i mål med, at 3. g'erne kan få lov til at forsvare deres SRP og få hue på i den forbindelse. Og det at vi kan lade eleverne gå op til færre eksaminer og i stedet bruge årskaraktererne betyder jo, at vi kan udnytte læseferien til at fortsætte undervisningen og forhåbentlig indhente meget af det forsømte her under den virtuelle undervisning. Det er jeg glad for,” siger Astrid Carøe, gymnasieordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Der ligger en kæmpe arbejdsopgave for lærerne og et stort pres på de mange elever på landets gymnasiale uddannelser, der skal færdiggøre deres uddannelse under de nuværende kaotiske forhold. Det er godt, at vi med aftalen kraftigt får reduceret i antallet af eksamener, selv om Enhedslisten absolut havde foretrukket helt at aflyse eksamenerne til fordel for en generel ophøjelse af årskaraktererne til eksamenskarakterer,” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører for Enhedslisten.

”Det er godt, der nu er tre eksaminer for de gymnasiale uddannelser i stedet for ingen, og særligt SRP og et A-fag. Der bliver en studentereksamen at fejre. HF’er får også flere eksaminer og en helhedsvurdering for årskarakterer i den endelige aftale,” siger Katarina Ammitzbøll, ungdomsuddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti.

”Vi er rigtig glade for, at de kommende studenter kan komme til eksamen. Samtidig er vi glade for, i den nuværende situation, at eleverne får undervisning helt frem til sommerferien, hvor de modtager deres årskarakterer. Eksamen er vigtig – også midt i en coronakrise. Vi havde gerne set flere eksaminer, gerne flere mundtlige, men dette et en fin løsning, situationen taget i betragtning,” siger Mette Thiesen, ungdomsuddannelsesordfører for Nye Borgerlige.

Mandag den 7. april blev første fase af genåbningen af Danmark offentliggjort af statsministeren. Her fremgik det blandt andet, at 3.g’ere, 2.hf’ere samt elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte deres uddannelse til sommer, bliver en del af genåbningens første fase. Det betyder, at de vender tilbage til den fysiske skolebænk, når uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer, at det er forsvarligt ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger: "Daginstitutioner, de små skoletrin og afgangsklasser forventes at åbne efter påske" (sst.dk).

Alle andre elever på de gymnasiale uddannelser vil fortsat modtage nødundervisning hjemmefra, og prøver aflyses for elever i 1., 2.g. og 1.hf.

Partierne bag aftalen har mandag den 13. april indgået en tillægsaftale om, hvordan prøverne skal håndteres for ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelsen) og for eux-elever, som skal afslutte gymnasiale fag, i sommerterminen 2020.

ASF-eleverne skal aflægge prøver på lige fod med øvrige elever i henholdsvis de treårige gymnasiale uddannelser og den toårige uddannelse til hf.

Eux-elever, som skal afslutte gymnasiale fag, skal op i én mundtlig prøve, som enten er erhvervsprojektet(EP)/erhvervsområdeprojekt (EOP) eller den senest placerede udtrukne prøve, hvis eleven har afsluttet EOP/EP. Merkantile eux-elever skal derudover op i skriftlig dansk og den første udtrukne skriftlige prøve. For tekniske eux-elever, som afslutter fag med skriftlig prøve, udtrækkes om muligt op til to skriftlige prøver ifølge elevens prøveplan. Antallet afhænger af, hvor mange prøver eleven har i det igangværende skoleforløb.

Fakta

Prøverne på hhx, htx og stx under normale omstændigheder:

 • Eksamensbeviset på de 3-årige gymnasiale uddannelser består typisk af ca. 30 karakterer, herunder ca. 20 afsluttende standpunktskarakterer.
 • I 3.g. skal eleverne typisk til 7-8 afsluttende prøver
 • Alle elever skal til prøve i skriftlig dansk. Htx-eleverne skal derudover altid til prøve i teknikfaget
 • Alle elever skal til mundtlig prøve i SRP eller SOP
 • Der er ca. 42.000 elever, der bliver studenter om året

Fakta

Prøverne på den 2-årige uddannelse til hf under normale omstændigheder:

 • Eksamensbeviset består typisk af ca. 13 prøvekarakterer
 • Eleverne afslutter alle deres fag med prøve
 • Der gives ikke standpunktskarakterer
 • I afslutningen af hf-uddannelsen skal eleverne typisk til ca. 9 prøver
 • Alle elever skal skrive en større skriftlige opgave (SSO)
 • Der er ca. 6.400 elever, der bliver hf-studenter om året

*Med udgangspunkt i ministeriets udtræk af fag, som den enkelte elev skal aflægge prøve i, har skolerne udarbejdet en prøveplan, der viser den tidsmæssige placering af prøveholdene på skolen. Denne prøveplan er indberettet til ministeriet den 30. marts, og det er på baggrund af denne, at ministeriet tildeler censorer til hvert eneste prøvehold. Efter skolernes indberetning er prøveplanen således fastlåst. ”Den senest placerede prøve” refererer til den mundtlige prøve, der ifølge prøveplanen er den sidste prøve, den enkelte elev skal aflægge.