Hop til indhold

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, som skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i landets daginstitutioner. Reglerne siger blandt andet, at der i hver daginstitution højst må nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår. Formålet er, at færre børn vokser op i parallelsamfund med mangelfulde dansksproglige kompetencer og begrænset kendskab til danske traditioner og demokratiske normer og værdier.

Børne- og Undervisningsministeriet har netop truffet de første afgørelser om dispensation. Svendborg Kommune, Roskilde Kommune, Odense Kommune og Esbjerg Kommune har fået tilsagn om midlertidig dispensation. Der gives dispensation til 17 ud af 365 mulige institutioner fordelt på fem kommuner. 16 institutioner har fået dispensation i 5 år, mens en enkelt institution i Esbjerg Kommune har fået en 2-årig dispensationsperiode. Randers Kommune har fået afslag på deres ansøgning. 

”I regeringen ønsker vi et velfærdssamfund, hvor vi tager bedre hånd om de mest udsatte børn og øger deres chance for et godt liv. Reglerne om bedre fordeling skal medvirke til, at børn fra udsatte boligområder i højere grad kommer ud i gode dansksproglige miljøer, så vi får brudt den sociale arv, der desværre alt for ofte slår hårdest igennem netop i de udsatte områder. Vi har dog hele tiden sagt, at hvis der er daginstitutioner i kommuner, hvor man for eksempel er i gang med store ombygninger for at bryde op i socialt belastede områder, som har særlige udfordringer ved at leve op til reglerne, så skal det være muligt at få midlertidig dispensation. Regeringen insisterer på, at børn i vores samfund skal lære hinanden at kende på kryds og tværs, og at alle børn så tidligt som muligt får lært dansk, så de har en chance for at blive en del af vores fællesskab,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der understreger, at kommunen i dispensationsperioden stadig skal arbejde på at komme ned på 30 procent og sikre, at børn kommer ud af parallelsamfund ved eksempelvis at etablere skovbørnehaver, hvor børn fra forskellige områder blandes.

Kommuner med udsatte boligområder har siden den 1. januar 2019 haft mulighed for at søge om dispensation fra reglerne, hvis der er særlige forhold, som gør det vanskeligt eller uhensigtsmæssigt for enkelte daginstitutioner at leve op til reglerne. Det er samtidig et krav, at kommunen eller daginstitutionen allerede har igangsat eller planlægger at igangsætte alternative tiltag, som skal styrke børnenes danske sprog og generelle læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsamfund.

Hvis det står til regeringen skal dispensationsmuligheden dog ikke gælde i al evighed. Børne- og undervisningsministeren vil derfor indkalde Folketingets partier til et møde om at få afskaffet dispensationsadgangen.

”Dispensationsmuligheden må ikke blive en sovepude, som betyder, at vi vender det blinde øje til, så kommunerne ikke får løst problemerne med opdelte lokalsamfund år efter år. Kommunerne må ikke ane nogen som helst smuthuller i fremtiden i forhold til at leve op til deres ansvar og få knækket kurven. Derfor mener regeringen, at vi skal afskaffe dispensationsmuligheden, så kommuner og myndigheder forpligter sig til et håndfast opgør med de problemer, vi ser i disse områder,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeriet vil træffe afgørelser i de resterende sager snarest muligt.

Der kan søges om dispensation fra følgende regler:

  • ”Anvisningsreglen” (dagtilbudslovens § 23, stk. 4): Hvis kommunalbestyrelsen som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at anvise børn, som har bopæl uden for udsatte boligområder, plads i en daginstitution, der er beliggende i et udsat boligområde, skal barnet ligeledes tilbydes en plads i et andet dagtilbud, som ikke er beliggende i et udsat boligområde. 
  • Loft for årligt nyoptag (dagtilbudslovens § 26 a, stk. 1-10): Der i hver daginstitution højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i daginstitution. For selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence samt privatinstitutioner gælder, at kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt opsige driftsaftalen/tilbagekalde godkendelsen, hvis regler ikke overholdes.