Elever på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder hører til gruppen af de mest udsatte børn og unge og har den største risiko for at miste kontakten til uddannelsessystemet i forhold til øvrige børn og unge.  Samtidig viser flere undersøgelser, at der på trods af de seneste års initiativer, fortsat er væsentlige mangler i skoletilbuddet hos en stor del af de interne skoler.

Derfor sender undervisningsministeren nu et såkaldt hyrdebrev til landets kommunalbestyrelser med en tydelig beskrivelse af de gældende regler i folkeskoleloven. Samtidig vil der blive nedsat et udvalgsarbejde, der blandt andet skal undersøge, om der er behov for ændringer af reglerne for de interne skoler. KL og interessenter på området vil også blive inddraget.

”Elever på de interne skoler hører til gruppen af de mest udsatte børn og unge – og deres skoletilbud må ikke stille dem dårligere. Det har vi som politikere et særligt ansvar for. Undervisningen på de interne skoler er langt fra god nok og tilstrækkelig. Det er derfor jeg også sætter gang i et udvalgsarbejde, der bl.a. skal have fokus på datagrundlaget, tilsynet og de lovgivningsmæssige rammer på tværs af social- og undervisningsområdet,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Ifølge en rapport fra 2018 er der væsentlige mangler i skoletilbuddet hos de interne skoler. Mange af skolerne følger ikke gældende regler om fritagelse af elever for undervisning i et eller flere fag. Samtidig er det op mod en fjerdedel af de interne skoler, der ikke gennemfører en samlet undervisningstid, der opfylder minimumskravene i folkeskoleloven.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fra udgangen af 2018 til begyndelsen af 2019 gennemført tilsyn med otte interne skoler i dagbehandlingstilbuddet og på anbringelsesstederne. Tilsynet bekræfter mange af undersøgelsens resultater blandt andet, at undervisningstidens samlede varighed ikke overholdes. Det samme gælder for fritagelsen af elever for undervisning i et fag, og at der ikke tilbydes undervisning i den fulde fagrække.

Tilbage i 2016 konstaterede Folketingets Ombudsmand, at tre ud af fem undersøgte interne skoler ikke gav undervisning i folkeskolens fulde fagrække. Undervisningsministeriet satte efterfølgende gang i en omfattende undersøgelse af de interne skolers undervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

Fakta

Efter reglerne i folkeskolelovens § 20, stk. 5, kan der indrettes specialundervisning i dagbehandlingstilbud eller i et efter serviceloven oprettet eller godkendt anbringelsessted (såkaldte interne skoler).

En elev kan henvises til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, hvis det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i dagbehandlingstilbuddet eller på anbringelsesstedet for eksempel på grund af elevens svære adfærdsvanskeligheder.

En henvisning til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted forudsætter, at eleven af de sociale myndigheder af sociale grunde er henvist til dagbehandlingstilbuddet eller anbragt i et anbringelsessted.