Hop til indhold

Hvad skal der til for at fastholde elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), og hvordan kommer elever bedst videre? Det undersøger en ny benchmark-analyse, som Epinion har lavet for Undervisningsministeriet. Analysen identificerer vellykkede procedurer og arbejdsgange i den kommunale praksis, som er samlet i et best practice-katalog, der skal inspirere kommuner og STU-institutioner til at undgå frafald og inspirere til god udslusning fra STU.

Benchmark-analysen viser, at det betyder noget, hvordan kommunerne agerer i forhold til at fastholde unge i STU og hjælpe dem godt videre. Mange kommuner har allerede fokus på samarbejde på tværs i deres vejledning. I de udvalgte otte casekommuner arbejder man målrettet på at styrke overgangen fra STU til videre uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det sker gennem tæt og løbende samarbejde og koordination mellem de kommunale aktører, og det sker også ved i højere grad at anvende fx praktikforløb til at afklare den unge, allerede inden STU-forløbet er afsluttet. Casebesøgene i såvel kommuner som på institutioner peger desuden på, at tidlig inddragelse af jobcentret i udslusningsprocessen giver de bedste resultater.

”Analysen giver god inspiration til kommunerne i deres arbejde med at sikre vellykkede forløb for en sårbar målgruppe. Og den bekræfter mig i, at den sammenhængende kommunale ungeindsats, som starter den 1. august 2019, er den helt rigtige vej at gå. Jeg håber, at kommuner og institutioner vil tage rapportens anbefalinger og inspiration med i det videre arbejde med at sikre gode og sammenhængende forløb for de unge,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undersøgelsens resultater skal ses i lyset af, at der i den kommunale sektor i øjeblikket sker store forandringer på ungeområdet. Fra august 2019 bliver der indført en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialindsatsen for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det sker som led i aftalen om den ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Om undersøgelse

På baggrund af besøg i otte kommuner og spørgeskemaundersøgelser blandt kommunale aktører, institutioner og forældre er identificeret en række bud på best practices inden for tre områder:

  • Inddragelse af den unge og forældrene
  • Koordinering i kommunen og med institutionerne
  • Målrettet praktik

Satspulje 2019

I satspuljen for 2019 er der afsat 40 millioner kroner til at forbedre overgangen mellem STU og beskæftigelse eller uddannelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en pulje til forsøg med særlige udslusningsforløb. Læs mere om puljen.