I 2016 gennemførte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en undersøgelse af praksis for udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Undersøgelsen viste, at en del af eleverne ikke blev inddraget i forløbet, inden skolen traf beslutning om at udskrive dem fra den pågældende skole.

Nu har EVA gentaget undersøgelsen for skoleåret 2017/2018. Den nye undersøgelse peger på en positiv udvikling i inddragelsen af eleverne de seneste år. Både på frie grundskoler og efterskoler og frie fagskoler er der sket en mindre stigning i andelen af elever, der inddrages, før skolen træffer beslutning om udskrivning.

Undersøgelsen viser dog, at der stadig er elever, som ikke inddrages. Det gælder især i sager med yngre elever og i sager, hvor baggrunden for at udskrive en elev er samarbejdsvanskeligheder med forældrene eller manglende betaling af skolepenge. Skolelederne forklarer i undersøgelsen, at de ikke ønsker at skabe splid i familien og udfordre børnenes loyalitet over for deres forældre.

I 2017 udgav Undervisningsministeriet en revideret udgave af vejledningen ”Sådan inddrages eleverne – FN’s Børnekonvention og de frie skoler”. Den skal være en hjælp til, hvordan elever kan inddrages, når en skole vælger at afbryde samarbejdet med elever og forældre ved en udskrivning. EVA’s undersøgelse peger på, at skolerne har taget godt imod vejledningen. Omkring tre ud af fire frie grundskoler, som har haft mindst én udskrivning, svarer, at Undervisningsministeriets vejledning har haft stor eller nogen betydning for skolens håndtering af udskrivningssager.

Læs undersøgelsen "Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler" (pdf).

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på følgende tre datakilder:

  1. Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og forstandere udsendt til alle frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført to gange: Første gang i januar 2016 og anden gang i september 2018.
  2. Fire fokusgruppeinterviews med skoleledere og forstandere.
  3. Gennemgang af 28 skriftlige procedurebeskrivelser fra frie grundskoler og efterskoler samt 15 telefoninterviews med skoleledere og forstandere om brugen af procedurebeskrivelserne.