Styrelsen for It og Læring har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere på erhvervsuddannelserne for at få en status på, hvordan det går med digitalisering på erhvervsuddannelserne. 52 procent af erhvervsuddannelseslederne svarer, at skolen har en digital strategi eller digitale strategiske sigtepunkter. 32 procent svarer, at de er i gang med at udarbejde en digital strategi.

Udviklingen går imod flere digitale læremidler, men der er stor forskel på, hvor udbredte de er på skolerne. En fjerdedel af lederne svarer, at deres skole har skiftet mere end 75 procent af de traditionelle læremidler ud med digitale. En anden fjerdedel har udskiftet mindre end 25 procent og er dermed ikke så langt i retning af en digital transformation. 91 procent af lederne svarer dog, at det i høj eller nogen grad er skolens strategi, at digitale læremidler skal erstatte traditionelle læremidler fremadrettet. 

Spørgeskemaundersøgelsens resultater vil blandt andet indgå i Undervisningsministeriets arbejde med en ny digitaliseringsstrategi for undervisningsområdet. Samtidig vil resultaterne indgå som en del af vidensgrundlaget i det nye ”Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne”, som Undervisningsministeriet udpegede i november 2018. Centret, som er placeret på Tietgenskolen i Odense, skal blandt andet arbejde praksisnært med at opbygge viden, kapacitet og kompetencer hos ledere, lærere, elever og bestyrelser på erhvervsuddannelserne til at udnytte potentialerne ved it i undervisningen.   

Der er derudover netop sat 33 lokale projekter i gang på erhvervsskolerne, som skal styrke lærernes og ledernes digitale kompetencer og videreudvikle den it-understøttede pædagogiske praksis. Undervisningsministeriet har udmøntet i alt 7,7 millioner kroner til de 33 projekter fra ”Pulje til styrkelse af digitale kompetencer”. Projekterne skal afprøve forskellige metoder til at arbejde med it som pædagogisk værktøj, styrke lærernes undervisningspraksis og skabe viden om, hvordan it mest hensigtsmæssigt kan inddrages i undervisningen.

Se, hvilke projekter der fik tilskud.

Om spørgeskemaundersøgelsen

  • Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen var ledere på erhvervsuddannelsesområderne på de enkelte erhvervsskoler. Skemaet er udsendt til alle institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser adresseret til ledere for erhvervsuddannelserne. I alt 105 ledere på erhvervsuddannelserne har besvaret spørgeskemaet. Data er indsamlet og bearbejdet i 2018
  • Spørgeskemaundersøgelsen følger blandt andet op på skolernes implementering af de strategiske sigtelinjer i ”Strategi for den digitale erhvervsuddannelse” fra 2015 samt udmøntning af kvalitetsudviklingsmidler til digitalisering fra 2016-2017
  • ”Strategi for den digitale erhvervsuddannelse” har fire strategiske sigtelinjer for erhvervsuddannelsernes arbejde med digitalisering: 1) Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, 2) videndeling, 3)ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen og 4) kobling mellem skoleforløb og praktikforløb.
  • Partierne bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 besluttede, at der skulle gå 130 millioner kroner fra kvalitetsudviklingsmidlerne fra 2016-2017 til en strategisk prioritering af digitalisering, talentarbejde og højere undervisningsniveau på erhvervsuddannelserne.