Hop til indhold

Fraværet på de gymnasiale uddannelser skal være lavere, og det kræver, at ledelserne tager ansvar og sætter tidligt og konsekvent ind, inden det faglige niveau og skolekulturen bliver udfordret af fravær. Det mener Merete Riisager, der netop har udstedt en ny bekendtgørelse om at nedbringe fraværet på de gymnasiale uddannelser.

Bekendtgørelsen forpligter skolerne til årligt at fastsætte et måltal for at nedbringe fraværet og til hvert år at offentliggøre det samlede fraværstal på deres hjemmeside. Derudover indeholder bekendtgørelsen fælles regler for fraværsregistrering, som skal sikre, at elevers fravær registreres ens, uanset hvilken skole, klasse og lærer der er tale om.  

Udover den nye fraværsbekendtgørelse har de gymnasiale institutioner modtaget et hyrdebrev om den nye bekendtgørelse og reglerne vedrørende SU og studieaktivitet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I brevet præciserer styrelsen blandt andet, at institutionerne senest bør foretage en individuel vurdering af, om en elev fortsat kan betragtes som studieaktiv og dermed har ret til SU, når eleven har 15 procent fremmødefravær i løbet af et kvartal. 

For at inspirere skolerne til at arbejde aktivt med at nedbringe fravær og hjælpe dem med at implementere den nye bekendtgørelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet desuden fået udarbejdet casebeskrivelser af skoler, som i dag har gode erfaringer med at nedbringe fraværet. 

Casebeskrivelserne blev i denne uge sendt til skolerne sammen med den nye bekendtgørelse og styrelsens hyrdebrev. 

Fra 2019 vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet desuden føre tilsyn med skolernes håndtering af elevfravær i forbindelse med styrelsens årlige kvalitetstilsyn på skolerne.