Hop til indhold

For tre og et halvt år siden blev den nationale ordblindetest, Ordblindetesten, offentliggjort. Testen blev udviklet som reaktion på, at der manglede en fælles praksis for, hvordan man blandt elever med læsevanskeligheder identificerer ordblindhed.

En ny opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at alle kommuner anvender Ordblindetesten. Opgørelsen viser ikke noget om, hvorvidt kommunerne også bruger andre testredskaber, hvilket står dem frit for.

De nye tal viser, at hver 10. elev i folkeskolens 3.-10. klasse er blevet testet med Ordblindetesten. Af dem er tre ud af fem konstateret ordblinde. Det svarer til, at i alt 6 procent af eleverne i folkeskolens 3.-10. klasse er testet ordblinde med Ordblindetesten (læs mere om fordelingen af testede elever på de forskellige klassetrin i notatet nedenfor).

Opgørelsen af anvendelsen af Ordblindetesten viser en stigning i andelen af testede elever over de seneste tre skoleår.

Figur 1. Udviklingen i andelen af elever testet med Ordblindetesten i folkeskolen

Udviklingen i andelen af elever testet med Ordblindetesten i folkeskolen

Note: Indskoling (3. klasse), Mellemtrin (4.-6. klasse) og Udskoling (7.-9. klasse).

Selv om alle kommuner anvender Ordblindetesten, viser analysen, at der er stor variation i omfanget af anvendelsen. Region Hovedstaden bruger i mindre omfang Ordblindetesten sammenlignet med andre regioner. Og for eksempel er 3 procent af folkeskoleeleverne i Herlev Kommune blevet testet med Ordblindetesten, mens det gælder 20 procent af folkeskoleeleverne i Herning Kommune.

Figur 2. Andelen af test med Ordblindetesten fordelt på kommuner

Andelen af test med Ordblindetesten fordelt på kommuner

Note: Andelen af test med Ordblindetesten fordelt på kommuner tager udgangspunkt i den kommune, hvori Ordblindetesten er gennemført.

Kommunerne bestemmer selv, hvordan de udreder folkeskoleelever for ordblindhed og kan derfor anvende andre testredskaber end Ordblindetesten. Anvendelsen af andre testredskaber er ikke indeholdt i denne opgørelse, og resultaterne kan derfor ikke konkludere på udbredelsen af ordblindetest i folkeskolen generelt eller på antallet af ordblinde elever i folkeskolen.

Fakta om Ordblindetesten

Mennesker med ordblindhed har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at afkode ord ved at forbinde bogstaver med deres lyde.

Læsevanskeligheder kan skyldes vanskeligheder med afkodning (ordblindhed), vanskeligheder med sprogforståelse eller vanskeligheder med både afkodning og sprogforståelse. Ordblindetesten afdækker ordblindhed og ikke andre læsevanskeligheder.

Ordblindetesten er it-baseret og selvscorende og indeholder et spørgeskema om læsefærdigheder og tre test; én test, der undersøger elevens færdigheder i at koble bogstav og lyd, én test, der undersøger elevens færdigheder i at koble lyd og bogstav, og én test, der undersøger elevens basale ordforråd.

Ordblindetesten udregner en samlet ordblindetestscore for hver elev. På basis af resultatet på Ordblindetesten inddeles de testede elever i tre kategorier: ordblind, usikker fonologisk kodning, ikke-ordblind.

Ordblindetesten er udviklet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet.

Med virkning fra skoleåret 2017/2018 blev der indført pligt til at tilbyde en ordblindetest til elever i folkeskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed. Alle forældre til børn med læsevanskeligheder har krav på én gang i skoleforløbet at få foretaget en ordblindetest af deres barn, hvis forældrene ønsker dette.