Hop til indhold

(Red: Tal for skoleåret 2017/18 er tilføjet den 9. marts.)

Det fleksible klasseloft forpligter lederne på landets gymnasiale institutioner til at sørge for, at der i gennemsnit ikke går flere end 28 elever i klasserne. Men en ny evaluering af det fleksible klasseloft viser, at andelen af gymnasiale udbudssteder, der bryder klasseloftet uden dispensation for overskridelsen, er steget fra 7 procent i skoleåret 2014/15 til 22 procent i 2016/17. Det er især blandt gymnasier i Region Hovedstaden, at det kniber med at overholde reglerne. Derudover viser evalueringen, at det navnligt er store gymnasier med mange elever, der har udfordringer med at overholde klasseloftet.

Evalueringen indeholder også interviews med repræsentanter for skoleledere, lærere og elever. Lærer- og elevrepræsentanterne ser klasseloftet som en garant for undervisningskvaliteten, der giver mere tid til den enkelte elev. Lederne oplever det som et bureaukratisk og tungt system. De ser gerne klasseloftet afskaffet, mens flere lærer- og elevrepræsentanter omvendt ønsker, at klasseloftet fastholdes og sænkes til 25 elever.

”Loven skal overholdes, og derfor er det bekymrende, at en stigende andel af gymnasierne bryder med det fleksible klasseloft. Det er godt, at vi med evalueringen nu har et reelt billede af omfanget. Den vil jeg tage med i mine videre overvejelser” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Aftalen om det fleksible klasseloft på 28 elever i de gymnasiale uddannelser blev indgået i 2011 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Siden skoleåret 2012/13 har det været en forudsætning for at opnå tilskud, at institutionerne sikrer, at der fra den første opgørelse af klassekvotienter maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 på hvert klassetrin.

Det skal dog bemærkes, at det for skoleåret 2017/18 foreløbig ser ud til, at antallet af institutioner, som overskrider klasseloftet, er faldet med 31 sammenlignet med skoleåret 2016/17.
Af tabellen nedenfor fremgår det, at andelen af institutioner, som overholder klasseloftet, er steget fra 55,7 procent til 69,1 procent og, at andelen af institutioner, som overskrider klasseloftet, tilsvarende er faldet fra 44,3 procent til 30,9 procent.

Foreløbige nøgletal for institutionernes overholdelse af klasseloftet for skoleåret 2017/18 sammenlignet med skoleåret 2016 /17.

 Klasseloftet 2016/17
2017/18
Forskel
Procent
 Procent
Antal institutioner i alt
 221  217  -4  100  100
Antal
som har overholdt klasseloftet
 123 150
 27  55,7  69,1
Antal
som har overskredet klasseloftet
 98  67  -31  44,3  30,9
 - heraf med begrundelse for alle elever  53 35
-18
 54,1  52,2
 - heraf med begrundelse, men ikke for alle elever
 28  18  -10  28,6 26,9
 - heraf uden begrundelse
 17 14
 -3  17,3  20,9

 

Om evalueringen

Evalueringen af det fleksible klasseloft på 28 elever i de gymnasiale uddannelser er udarbejdet af Epinion på vegne af Undervisningsministeriet. Undersøgelsen består af en opsummering og analyse af Undervisningsministeriets årlige tilsynsberetninger vedrørende overholdelse af klasseloftet, samt en kvalitativ analyse baseret på en række interviews med leder-, lærer- og elevrepræsentanter fra interesseorganisationer på det gymnasiale område. 

Det er ikke sigtet med evalueringen at fastlægge, om efterlevelse af klasseloftet har betydning for kvaliteten af undervisningen på de gymnasiale uddannelser – altså om lovgivningen har haft den tilsigtede effekt. I stedet er formålet med evalueringen at belyse, hvordan lovgivningen efterleves, og hvordan de forskellige interessenter oplever klasseloftet.

Den kvantitative del af evalueringen bygger på institutionernes indberetningsdata vedrørende klassekvotienter for skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17.

Den kvalitative del af evalueringen er baseret på i alt 14 interviews med 19 interviewpersoner udvalgt af henholdsvis Danske Gymnasier (DG), Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier (DEG), Danske HF og VUC, Danmarks Private Skoler, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).