Hop til indhold

Merete Riisager tog i efteråret 2017 initiativ til en indsats, der skal dæmme op for episoder med vold og trusler i skolen. Undervisningsministeriet har i den forbindelse fået udarbejdet en dybdegående undersøgelse af problemets omfang og karakter. I rapporten giver lærere og pædagoger udtryk for, at elevernes sprogbrug er blevet grovere, og respekten for underviserne er blevet mindre. Samtidigt er det oplevelsen, at eleverne har sværere ved at indgå i sociale fællesskaber. Resultaterne af undersøgelsen peger desuden på, at klasserumsledelse spiller en vigtig rolle, og at samarbejdet med forældrene er afgørende.

Undersøgelsens resultater sætter ifølge undervisningsministeren streg under, at der er behov for en systematisk indsats, som inddrager hele sektoren, og hvor der sættes konsekvent ind over for de elever, der udviser negativ adfærd og reagerer med vold, trusler eller chikane.

”Undersøgelsen bekræfter desværre mit indtryk af, at der blandt nogle elever er for lidt respekt for den myndighed, en lærer er og skal være. Der er store forskelle skolerne imellem, men på alt for mange institutioner er problemerne så udbredte, at det kræver handling. Vi har allerede lanceret en vejledning mod vold og trusler, som et bredt udsnit af folkeskolens parter har bidraget til. Det her er en mærkesag for mig, og jeg vil fortsat følge udviklingen tæt. Vi må aldrig acceptere vold, trusler og chikane som en del af hverdagen i folkeskolen,” siger Merete Riisager.

Undersøgelsen bekræfter desværre mit indtryk af, at der blandt nogle elever er for lidt respekt for den myndighed, en lærer er og skal være.

- Merete Riisager

Undersøgelsen viser også, at der er sket en markant stigning i antallet af påbud fra Arbejdstilsynet til skoler, hvor vold og trusler har været årsagen til påbuddet. Hvor Arbejdstilsynet i 2012 gav 12 påbud til skoler grundet vold og trusler fra elever mod lærere, blev der i 2016 givet 52 påbud. I 2017 var tallet 33.

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har tidligere vist, at der har været en stigning i antallet af episoder med vold og trusler rettet mod undervisningspersonale. En ny opgørelse, der dækker både lærere og pædagoger ansat i grundskolen, viser, at 25 pct. i 2016 havde oplevet at være udsat for trusler inden for det seneste år, og at 22 pct. havde oplevet at være udsat for vold. På den baggrund nedsatte undervisningsministeren en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ministerier, fagforeninger og organisationer. Arbejdsgruppen har bidraget til en vejledning, der skal hjælpe skoler og fritidsordninger med at forebygge og håndtere vold og trusler. Vejledningen udkom tidligere på året.

Om rapporten ’Undersøgelse af chikane, trusler om vold, og fysisk vold blandt undervisnings-personale i udvalgte folkeskoler’

Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Rapporten er baseret på dels en kortlægning af relevant eksisterende viden og data, dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og dels en kvalitativ interviewundersøgelse. Resultaterne er blandt andet:

  • Omfanget af chikane, trusler og vold er stigende. På trods af at flertallet ikke oplever vold og trusler som et stort arbejdsmiljøproblem, oplever den enkelte udsatte medarbejder det som et stort arbejdsmiljøproblem, og der er en sammenhæng mellem en højere forekomst af negative hændelser og undervisernes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.
  • Synlig anerkendelse og systematisk opfølgning efter en negativ hændelse er vigtig for det berørte undervisningspersonale. Negligering kan medføre en oplevelse af en dobbeltkrænkelse. Først det at blive udsat for en negativ hændelse fra en elev og derefter oplevelse af mangel på anerkendelse af, hvad man er blevet udsat for.
  • Det er meget individuelt, hvordan man oplever og definerer situationer med vold og trusler. Derfor er der brug for fælles, italesatte refleksioner over de enkelte underviseres grænser, så skolen kan håndtere udfordringen som et arbejdsmiljøproblem og arbejde på handleplaner, som kan fungere som understøttende for alle.En vigtig forudsætning for at forebygge og håndtere chikane, trusler og vold er dels at handle på et vidensgrundlag om, hvad chikane, trusler og vold dækker over, og hvor det udspiller sig. Dels løbende at evaluere igangsatte tiltag og arbejde med vidensdeling mellem skoler og ressourcepersoner, så omfanget kan reduceres, og så der kan opnås synergieffekter.
  • Problemer med chikane, trusler og vold skal løses i fællesskab – ikke kun inden for skolens rammer, men også ved at samarbejde med forældre.