Børn og unge, der går i intern skole i et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, har samme ret til undervisning som elever i en folkeskole. En ny undersøgelse, som er udarbejdet for Undervisningsministeriet, viser imidlertid, at elever på mange af de interne skoler ikke modtager undervisning i hele folkeskoleskolens fagrække og ikke får den samlede undervisningstid, som de har krav på. 

Undersøgelsen viser for eksempel, at 69 procent af de interne skoler ikke gennemførte undervisning i folkeskolens fulde fagrække på mindst ét klassetrin i skoleåret 2016/2017. Undersøgelsen viser desuden, at mange interne skoler ikke følger regler for at fritage en elev for undervisning i et eller flere fag. 

 ”Undersøgelsen viser, at undervisningen på de interne skoler langt fra er god nok og tilstrækkelig, og at der derfor skabes en betydelig risiko for, at eleverne står dårligt rustet efter folkeskolen. Det vil jeg naturligvis sætte ind over for. Jeg har derfor bedt om, at der i ministeriet nedsættes en arbejdsgruppe, der i efteråret 2018 skal fremlægge forslag til, hvad der skal til for, at eleverne på de interne skoler modtager det undervisningstilbud, de har krav på i henhold til folkeskoleloven. Der vil samtidigt blive indledt et særligt tematisk tilsyn på de interne skoler i efteråret 2018", siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeriet vil i efteråret 2018 udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at eleverne på de interne skoler modtager det undervisningstilbud, de har krav på i henhold til folkeskoleloven. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil desuden indlede et særligt tematisk tilsyn på de interne skoler i efteråret 2018.

Faktaboks

Efter reglerne i folkeskolelovens § 20, stk. 5, kan der indrettes specialundervisning i dagbehandlingstilbud eller i et efter serviceloven oprettet eller godkendt anbringelsessted (såkaldte interne skoler). 
En elev kan henvises til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, hvis det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i dagbehandlingstilbuddet eller på anbringelsesstedet for eksempel på grund af elevens svære adfærdsvanskeligheder. 
En henvisning til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted forudsætter, at eleven af de sociale myndigheder af sociale grunde er henvist til dagbehandlingstilbuddet eller anbragt i et anbringelsessted.
I skoleåret 2017/18  er  der  2.754 elever på interne skoler. 

I marts 2018 var der 167 interne skoler