Hop til indhold

Fra 2012 blev der afsat 500 millioner kroner til den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, der over de kommende år skulle styrke anvendelsen af it i folkeskolen. Indsatsen skulle blandt andet gøre digitale læremidler til en mere naturlig og integreret del af undervisningen og styrke it-infrastrukturen på folkeskolerne. Samtidig var der behov for et bredere markedsudbud målrettet lærernes ønsker og behov i undervisningen.

En ny evaluering af indsatsen viser, at det pædagogiske personale på skolerne anvender ressourcer som digitale læremidler og læringsplatforme i stort omfang. Over 80 procent af lærerne svarer, at de enten anvender digitale ressourcer som en naturlig del af deres undervisning eller er meget opmærksomme på at bruge dem så meget som muligt. Det fremgår også af evalueringen, at lærerne oplever en række positive effekter af anvendelsen af digitale ressourcer, særligt med hensyn til at sikre undervisningsdifferentiering og motivere eleverne. Og eleverne selv oplever, at de lærer mere, og at det er sjovere at gå i skole, når it integreres i undervisningen. Eleverne bemærker dog også, at variation mellem digitale og analoge undervisningsressourcer er vigtig. Det stemmer godt overens med evalueringens konklusion om, at digitale ressourcer giver mest gavn i undervisningen, når de kombineres med analoge materialer som eksempelvis papirbøger.

”Med indsatsen er der skabt et solidt udgangspunkt for, at lærere kan gøre brug af de muligheder, der er i it – for eksempel i forhold til undervisningsdifferentiering. Derfor er det også positivt, at mange oplever, at arbejdet med it og digitale læremidler gør en forskel i undervisningen. It kan intet i sig selv. Det afgørende er, hvordan man bruger it. Og her kan vi stadig blive bedre. Samtidig er det vigtigt, at lærerne har adgang til en bred og varieret palette af digitale læremidler,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, glæder sig over, at lærere og pædagoger ser mulighederne i de digitale ressourcer. ”Det er afgørende, at de digitale ressourcer anvendes der, hvor det giver både pædagogisk og faglig mening for elevernes læring og trivsel. Og med den hastige digitale udvikling har vi en stor og vigtig opgave i at hjælpe børn og unge med at finde fodfæste i en fremtid, vi endnu ikke kender. Derfor skal vi undervise både i, om og gennem teknologi,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Evalueringen gør det også klart, at der stadig er et stort uudnyttet potentiale i at arbejde digitalt i folkeskolen til gavn for undervisningen og trivslen. Eksempelvis peger mange lærere på behovet for endnu bedre digitale læremidler og overblik over, hvor de findes. Både lærerne og skolerne efterspørger også kompetenceudvikling og viden om, hvornår det digitale skaber kvalitet i kerneopgaven. 

Evalueringen undersøger også de digitale læringsplatforme, som alle kommuner inden udgangen af 2017 har købt til skolerne. Mellem en tredjedel og halvdelen af lærerne svarer, at læringsplatformene gør deres arbejde nemmere i et eller andet omfang. Det er især i arbejdet med tilrettelæggelse og planlægning, at lærerne oplever en positiv effekt. Omvendt svarer mellem en tredjedel og halvdelen af lærerne, at læringsplatformene endnu ikke har været med til at gøre det nemmere at løse deres opgaver. Der ses en tendens til, at lærere, der har haft større anvendelse og fortrolighed med læringsplatformene, også oplever mere positiv effekt. 

Læs hele rapporten 'Evaluering af it i folkeskolen' (pdf) 

Om indsatsen og evalueringen

Regeringen og KL besluttede med aftale om kommunernes økonomi i 2012 at sætte 500 millioner kroner af til at styrke anvendelse af it i folkeskolen. Midlerne er udmøntet i perioden 2012-2017 med henblik på at:

  • Bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler
  • Understøtte en let og overskuelig adgang til digitale læremidler
  • Medvirke til at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes

Indsatsen er blevet evalueret af Rambøll for at få mere viden om, hvordan skolerne anvender it, og hvordan skolerne understøttes bedst muligt fremadrettet.
Evalueringen bygger blandt andet på:

  • Spørgeskemabesvarelser fra 9.512 elever, 1.707 lærere, 180 pædagoger og 306 ledere fordelt på 351 skoler 
  • Casebesøg på 24 skoler med interviews med elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre
  • Telefoninterviews med kommunale repræsentanter og interessenter på området

Evalueringen er gennemført i regi af indsatsen for it i folkeskolen med deltagelse af Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen.