Hvordan kan jeg undervise i for eksempel matematik og historie, når mine elever mangler et basalt ordforråd? Det spørgsmål kan mange lærere stå med. Udviklingen af tosprogede elevers sproglige fundament vedrører ikke kun lærere i dansk og dansk som andetsprog – alle faglærere har indflydelse på elevernes sproglige udvikling. 

En ny Viden Om samler de elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af det danske sprog og læsning. To vidensnotater formidler sammen med tre plakater og tre korte film, hvilke metoder der har vist sig at være særligt gode, og giver eksempler på, hvordan lærere og pædagoger kan gribe undervisningen an. Et af de to vidensnotater fokuserer på nyankomne elever, som skal lære dansk fra bunden. Vidensnotatet giver inspiration til, hvordan udviklingen af elevernes sprog kan understøttes i de faser, som børn typisk går igennem, når de skal lære et nyt sprog. 

Pakken med Viden Om-materialer indeholder også to redskaber, som gennem tre trin kan hjælpe med at udvikle undervisningen og den enkelte skoles praksis til gavn for tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. 

Viden Om-udgivelsen er rettet mod ledere, lærere og andet pædagogisk personale i grundskolen, men de generelle metoder, som bliver præsenteret, kan også tilpasses til unge og anvendes af undervisere på ungdomsuddannelserne.

”Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever” er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. Materialerne er afprøvet på flere skoler.

Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede består af følgende materialer:

  • To vidensnotater: Det ene fokuserer på evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever generelt i grundskolen. Det andet vidensnotat har særlig fokus på nyankomne elever og præsenterer forskningsbaseret baggrundsinformation om sprogtilegnelse.
  • To udviklingsredskaber til henholdsvis ledelser samt lærere og pædagoger. Der er fokus på, hvordan ledelser, lærere og pædagoger kan bringe egne erfaringer og refleksioner i spil med forskningsbaseret viden.
  • Tre korte film, der formidler vidensnotaternes pointer med eksempler 
  • Tre plakater, der visualiserer:
    - Didaktiske metoder til at understøtte tosprogede elevers ordforråd
    - Tre evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede
    - Fem faser i tilegnelsen af et nyt sprog for nyankomne elever

Alle materialerne kan hentes på emu.dk.

Viden Om-serien er et nyt format for forskningsformidling, som er udviklet for at gøre det nemmere og mere overskueligt for lærere, pædagoger og skoleledelser at finde frem til relevant forskningsviden og samtidig anvende den viden til at kvalificere egen praksis.