Det fremgår af aftalen om bedre veje til uddannelse og job fra 13. oktober 2017, at Undervisningsministeriet skal nedsætte en interessentfølgegruppe, der skal bidrage til løbende dialog mellem ministeriet og de aktører, der skal realisere initiativerne i den politiske aftale. 

Interessentfølgegruppen mødes som udgangspunkt tre gange årligt for at drøfte reformfremdriften og aktuelle temaer for implementeringen. Herudover skal følgegruppen bidrage til videndeling på tværs af sektoren og drøfte følgeforskningsprogrammet for det forberedende område.