Hop til indhold

De gymnasiale uddannelser får bedre muligheder, når det gælder sanktioner mod blandt andet snyd til prøver og i den almindelige undervisning, og for at gribe ind overfor for eksempel mobning blandt skolens elever på de sociale medier, også selvom mobningen foregår i elevernes fritid. Initiativerne er to blandt flere i den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Til sammen skal den nye bekendtgørelse give de enkelte gymnasier et tydeligere ledelsesrum til at sætte rammerne for elevernes opførsel.

De nye studie- og ordensregler skal sikre, at gymnasiet er et trygt og rart sted at være for eleverne.

-Merete Riisager

”Uddannelse er et privilegium og skal tages alvorligt. Derfor skal der være tydelige konsekvenser, hvis elever ikke formår at overholde reglerne. Det gælder både regler om snyd, dårlig opførsel, mobning eller truende adfærd. De nye studie- og ordensregler skal sikre, at gymnasiet er et trygt og rart sted at være for eleverne, og at reglerne, som den enkelte er ansvarlig for at leve op til, er gennemskuelige og fair for alle,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Når den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2017, skal skolerne revidere deres egne studie- og ordensregler. Bekendtgørelsen giver dermed institutionerne en god mulighed for at tage fornyet stilling til de lokale regler, som skolen har, om reglerne er med til at sikre et godt undervisningsmiljø på institutionen, og hvordan de kan bruges til at præge elevernes dannelse.  

I bekendtgørelsen er snyd et indsatsområde både i forhold til snyd ved skriftlige afleveringer i den almindelige undervisning og snyd i forbindelse med prøver. Som noget nyt kan snyd ved prøverne sanktioneres efter reglerne i bekendtgørelsen. Det vil sige, at hvis en elev snyder til en prøve og efterfølgende også snyder i forbindelse med undervisningen, for eksempel ved årsprøven, kan de to overtrædelser kædes sammen og ses som gentagelsestilfælde. Med de nye regler kan skolen vælge en lidt hårdere sanktion, end det ville have været muligt at gøre, hvis eleven ikke havde snydt tidligere. I den forbindelse vil hele sanktionskataloget, hvis det i øvrigt er proportionalt i forhold til de konkrete overtrædelse, kunne bringes i anvendelse – det vil i yderste konsekvens sige bortvisning af eleven. Tidligere har institutionen ikke kunnet træffe afgørelser med afsæt i, at samme elev tidligere har lavet lignende forseelser i forbindelse med en prøve.

I forhold til mobning på de sociale medier vil skolen for eksempel kunne bestemme, at en elev, der har mobbet, skal udelukkes fra at deltage i konkrete arrangementer på skolen.  

Bekendtgørelsen bliver ændret som led i Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Her blev partierne bag aftalen enige om at styrke det lokale ledelsesrum på institutionerne og bekæmpelsen af snyd.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. oktober 2017 (retsinformation.dk). 

Fakta:

Institutionen kan inden for bekendtgørelsens rammer og under hensyn til proportionalitetsprincippet vælge mellem de sanktionstyper, som er fastsat i institutionens lokale studie- og ordensregler:

  • Skriftlig advarsel.
  • Udelukkelse fra konkrete arrangementer/aktiviteter.
  • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage.
  • Forbud mod at medbringe private genstande, for eksempel mobiltelefoner, i en nærmere bestemt periode.
  • Tilbageholdelse af private genstande, fx mobiltelefoner, i normalt højst 1 døgn.
  • Aflæggelse af prøve i et eller flere fag.
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag.
  • Overflytning til en anden institution eller afdeling.
  • Bortvisning fra uddannelsen.