Hop til indhold
Med erhvervsuddannelsesreformen blev der indført adgangskrav til erhvervsuddannelserne og nye grundforløb for elever direkte efter 9. og 10. klasse. Målet var, at flere skulle fuldføre en erhvervsuddannelse, og nye tal viser, at udviklingen går den rigtige vej.  På erhvervsuddannelsernes grundforløb er frafaldet efter tre måneder på 7 pct. blandt de 15-17-årige elever, der startede på de nye grundforløb efter sommerferien 2016. Til sammenligning var frafaldet 10 procent for samme elevgruppe i 2014. Det understøtter resultaterne fra følgeforskning, som viser, at eleverne på grundforløbets 1. del er blevet mere målrettede og motiverede.

De nye tal viser, at frafaldet på grundforløbet er markant lavere for de elever, der gennemfører deres erhvervsuddannelse med en eux. Udsigten til både at få et svendebrev og muligheden for at læse videre på en videregående uddannelse er tilsyneladende en kombination, der holder de unge til ilden. Frafaldet blandt eux-eleverne tre måneder efter påbegyndt uddannelse er lidt over 6 procent, mens frafaldet blandt elevgruppen, der ikke har valgt eux er 12 procent.

På grundforløbets 2. del er det især for de voksne elever over 25 år, at der ses en nedgang i frafaldet. Det er særligt blandt de voksne elever, der tager det individuelle afkortede forløb (euv2), at der er sket en positiv ændring. 11 procent af dem var faldet fra efter tre måneder i 2016 mod 15 procent året før. Frafaldstallene viser dog også, at frafaldsprocenten stiger efter de første tre måneder hen mod slutningen af grundforløbet. 

Få elever falder fra i overgangen mellem 1. og 2. del af grundforløbet. Over 90 procent af de elever, der har gennemført grundforløbets 1. del, er i gang med grundforløbets 2. del én måned efter. 

Se notat om de nye frafaldstal (pdf) 

Fakta om erhvervsuddannelsesreformen

Det er et af erhvervsuddannelsesreformens overordnede mål, at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Med reformen er der indført en række tiltag, som skal understøtte, at flere fuldfører deres uddannelse. Der er bl.a. indført adgangskrav til erhvervsuddannelserne på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik i de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.

Med de nye grundforløb har der været fokus på at skabe mere attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer for de unge elever direkte efter 9. og 10. klasse, hvor eleverne undervises i holdfællesskaber og introduceres til flere erhvervsuddannelser og har flere almene fag. Der har også med oprettelsen af erhvervsuddannelsen for voksne (euv’en) været fokus på, at de voksne over 25 år skal have en mere målrettet vej fra ufaglært til faglært. Derudover er der med reformen fokus på en styrkelse og større udbredelse af eux’en.