Knap 43.000 elever på erhvervsuddannelserne har svaret på den nationale trivselsundersøgelse, som blev lavet første gang sidste år. Trivselsmålingen blev indført som led i erhvervsuddannelsesreformen, hvor et af målene er, at trivslen blandt elever skal blive bedre. Resultaterne fra den første måling i 2015 viste, at eleverne generelt angav høj trivsel. De nye resultater fra i år peger på, at den gode trivsel er forholdsvis stabil.

Generelt angiver eleverne høj trivsel på alle syv indikatorer i undersøgelsen, men især når det gælder elevernes egen indsats og motivation samt velbefindende, viser resultaterne, at eleverne trives godt. Eksempelvis angiver mere end to ud af tre elever fortsat den bedst mulige trivsel, når det gælder velbefindende.

Der er fortsat en tendens til, at elever på hovedforløb, som har en praktikaftale med en virksomhed, angiver en bedre trivsel end hovedforløbselever i skolepraktik. Faktisk er forskellen i den angivne trivsel for elever med en praktikaftale og elever i skolepraktik blevet større siden sidste år (se figur 1).

”Glade og motiverede elever er et vigtigt udgangspunkt for at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø. Derfor er det vigtigt, at vi har øje på udviklingen. Allerede sidste år viste resultaterne, at eleverne på erhvervsskolerne generelt har det godt, og det samme kan vi se i år. Uddannelse med praktik i en virksomhed lader til at være en vigtig faktor for elevernes trivsel. Med fordelsuddannelserne og trepartsaftalen får vi forhåbentlig skabt endnu flere spændende praktikpladser til eleverne,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Når der ses på elevernes trivsel fordelt på herkomst, er tendensen også den samme som i 2015. Indvandrere angiver generelt højere trivsel end efterkommere og elever med dansk herkomst. Især på indikatoren for praktik angiver indvandrere højere trivsel end efterkommere og elever med dansk herkomst.

Læs hele notatet 'Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016' (pdf)